Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ за финансирането на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания причинени от инфекциозни заболявания (като полимелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.“.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на грижите за деца, страдащи от церебрална парализа, а специфичните цели:

Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по проекта, са:

Продължителността на проекта е до 30 април 2016 г.