Музикотерапия

Музикотерапията е допълнителна форма за въздействие в соматичната медицина, кинезитерапията и психоло-педагогическата работа и специфична дейност с терапевтично използване на музика и музикални елементи – звук, ритъм, мелодия / хармония.

В Болницата педагогът - музикотерапевт използва ефективен образователен и терапевтичен подход с цел въздействие върху психо-емоционалното състояние на децата; подпомагане и насърчаване на общуването, взаимоотношенията, изразяването, организираността, мобилността и други специфични потребности на децата с церебрална парализа.

Музикотерапията създава подходящи условия за подобряване на когнитивните умения при децата - въздейства се върху слуховото и зрителното внимание, върху паметта. Детето развива вътрешен контрол. Едновременното виждане, слушане, допир и движение във времето на музикотерапия позволява нови изживявания.

Чрез специална методика (музикални игри, пеене, подбрани музикални произведения, детски музикални инструменти и играчки, музикални елементи, имитации на танц и движение, импровизации) музикотерапевтът формира умения, водещи до самостоятелност, кооперативност и социална независимост.

Музикотерапевтът стимулира и усъвършенства възможностите на фината моторика (точни, плавни движения, координация) с помощта на подходящи детски музикални инструменти – барабанче /движения на китките на ръцете/, металофон, маракаси, пиано, китара /развиване на пръстова моторика/, триола /правилно дишане/ и други.