АВТОБИОГРАФИЯ

1. Персонални данни:
Име: Иван Димитров Чавдаров
Дата на раждане: 08.01.1957
Място на раждане: София
Националност: българин
Чужди езици: английски, немски, руски
Умения: Шофиране, туризъм, колоездене, ски, тенис, езда, сърф, San-dan/WSKF
2. Образование:
1971 Начално - 125 ОУ - София
1974 Средно - 8 Гимназия - София
1980 Висше - Медицинска Академия (МА) – София, лекар
2004 Висше - Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС), Магистър по икономика; Специалност - Здравен Мениджмънт
3. Квалификации:
1984 Индивидуално обучение по "Кинезитерапия при деца с церебрална парализа”, Специален детски санаториум за церебрална парализа, Железнице, Чехословакия, 2 седмици
1986 Редовна аспирантура към НИКФР база НИП, МА-София Тема “Проучване лечебния ефект на някои съвременни физикални фактори при рехабилитацията на деца с церебрална парализа”
1986 Придобита научна степен Кандидат на медицинските науки (сега Доктор по Медицина)
1987 Придобита специалност по Курортология, Физиотерапия и Рехабилитация (сега Физикална и Рехабилитационна Медицина)
1987 Индивидуално обучение по Акупункпура, Научен Институт по Неврология и Психиатрия (НИНП), МА-София, 3 мес., сертифициран
1989 Индивидуално обучение по “Ранна диагностика и терапия по метода на Войта”, Киндер-Центрум, Мюнхен, Германия, 10 мес., сертифициран
1991 Курс по "Невро-физиологично лечение на деца с церебрална парализа по Бобат", Амбулатория за разнородно увредени деца и развойна диагностика, Виена, Австрия - първа част, 2 мес.
1992 Курс по "Невро-физиологично лечение на деца с церебрална парализа по Бобат", Амбулатория за разнородно увредени деца и развойна диагностика, Виена, Австрия - втора част, 1 мес. и дипломиране
1998 Курс по “Здравна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здравеопазването”, МЗ по програма ФАР, Банкя, 10 дневен
1998 Курс по “Здравен мениджмънт за болнични мениджъри”, МЗ по програма ФАР, Банкя, 10 дневен
2000 Квалификация по Здравен мениджмънт, УНСС – Институт за СледДипломна Квалификация (ИСДК) – Висша Школа по Мениджмънт и Администрация (ВШМА), София, 6 мес., дипломиране
2003 Работа с Хипербарна кислородна камера, Военно-Медицинска Академия (ВМА) - София, индивидуално обучение, 10 дни, сертификат
2004 Експерт по Оценка и акредитация на лечебни заведения по Наредба No 13/30.07.2003, НКОЗ, Министерство на Здравеопазването, сертификат
2009 Придобито научно звание: Доцент по Физикална и Рехабилитационна Медицина; Свидетелство на Висша Атестационна Комисия (ВАК) при МС
2010 Мануална Медицина, Свидетелство за проф. квалификация за ВСД - Катедра по Физикална и Рехабилитационна Медицина, Варненски Медицински Университет, диплом
2015 МEДТРОНИК АКАДЕМИЯ, Медтроник ITB уоркшоп, Интратекална доставка на лекарства за лечение на спастичитета и хроничната болка, Любляна, Словения, 15-17 април; сертификат
2016 УЛТРАХЛЕКС, Технология за динамично шиниране при неврологични & ортопедични индикации,  София, България,  сертификат
2017 БОТУЛИНОВ ТОКСИН в Неврологичната практика, Обучителен курс, София, България, 6-8 окт., сертификат
2019 ХОКОМА АКАДЕМИЯ - Зимна Сесия 2019 г, Волкетсвил, Швейцария, 18-22 март, сертификат (роботизирана терапия)
2019 „Транскраниална Магнитна Стимулация (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation), Лондон, Обединено Кралство, 25 окт. 2019 г., курс, сертификат.
2019 NeuroCademy by neuroCare, Мюнхен, Германия, „транскраниална Правотокова Стимулация (transcranial Direct Curent Stimulation), 13 ноември 2019 г.; уъркшоп, сертификат.
4. Професионален опит:
1980 - 1982 Срочно-служащ военен лекар
1982 - 1983 Ординатор в Неврол. Отделение на СКК “Павел баня”
1983 - 1986 Аспирант към Научен Институт по Курортология, Физиотерапия и рехабилитация (НИКФР), база Научен Институт по Педиатрия (НИП), МА-София
1986 - 1987 Научен сътрудник ІІІ ст.,кмн, НИКФР, МА-София
1987 - 1990 Научен сътрудник ІІ ст.,кмн, НИКФР, МА-София
1990 - 1991 Научен сътрудник І ст.,кмн, НИКФР, МА-София
1991 - 2001 Директор на Център за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа (ЦЛРДЦП) – София
2001 - Управител на Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение и Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа  (СБДПЛРДЦП) "Света София"  ЕООД (правоприемник на ЦЛРДЦП)
2008 - 2015
Управител на Медицински Център за Детска НевроХабилитация (МЦДНХ) ЕООД, (дъщерно дружество на СБДПЛРДЦП „Св.София” ЕООД)
2008 - Консултант и собственик, АИСМП, Специализиран Консултативен Кабинет по Кинезиологична диагностика и Терапия - за кърмачета и малки деца с изоставане в двигателното развитие, асиметрични или нетипични модели на движение и нарушена двигателна координация
2009 - 2012
Доцент, Преподавател по ФРМ, Русенски Университет (РУ), ФОЗ, Катедра по Кинезитерапия
5. Други дейности:
1980 - Научно-проучвателна и приложна дейност – над 150 броя: статии, доклади, разработки, стандарти и внедрявания в областта на: детската церебрална парализа и детската неврохабилитация, включително: 1 изобретение, 3 рационализации и участия в монографии (до 2019 г. вкл.)
1989 - 1991 Съосновател и консултант в Центъра за лечение и рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа (ЦЛРДЦП), София
1991 - 1995 Основател и секретар на "Българско сдружение детска церебрална парализа" (БСДЦП)
1994 - Член на International Cerebral Palsy Society (ICPS)
1999 - 2001 Член на Управителния съвет на Фондация "АЛМА"
1999 - 2004 Зам. Председател на Републиканското научно дружество по физиотерапия, курортология и рехабилитация (РНДФКР) (сега АФМР)
2000 - 2015
Консултант на Национална Здравно-Осигурителна Каса (НЗОК) - по Физикална и Рехабилитационна Медицина (ФРМ), при Клинични пътеки за ДЦП и други детски невро-мускулни паралитични състояния
2001 - Член на European Academy Childhood Disability (ЕACD)
2004 - 2022
Член на Управителния съвет на Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация (АФМР)
2007 - 2012 Зам.Председател на Асоциацията по Физикална и Рехабилитационна Медицина (АФМР)
2010 - Национален координатор на European Academy Childhood Disability (ЕACD) за Р.България http://www.eacd.org/national-coordinators.php
2012 - Член на редакционния съвет на Списание „Физикална Медицина, Рехабилитация, Здраве”
2015 - Член на Експертния съвет (ЕС) по Физикална и Рехаб. Медицина в Министерство на Здравеопазването (МЗ)

24 октомври 2023 г.