СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2002 г.

Приложение № 2 към ННС 1
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБДПЛРДЦП "Света София" ЕООД
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Сума (хил.лв)

текуща
година
предходна
година
а 1 2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ
I. Дълготрайни материални активи
Земи (терени ) 181 0
Сгради и конструкции 125 107
Машини и оборудване 88 100
Съоръжения
Транспортни средства 22 0
Други дълготрайни материални активи 50 46
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготр.мат.активи
Общо за група I: 466 253
II. Дълготрайни нематериални активи
Права върху собственост 12
Програмни продукти
Продукти от развойна дейност
Други дълготрайни нематериални активи
Общо за група II: 12
III. Дългосрочни финансови активи
Дялове и участия в:
- дъщерни предприятия 6
- смесени предприятия
- асоциирани предприятия
- други предприятия
Инвестиционни имоти
Други дългосрочни ценни книжа
Дългосрочни вземания от:
- свързани предприятия
- търговски вземания
- други дългосрочни вземания
Общо за група III: 6 0
IV. Търговска репутация
Положителна репутация
Отрицателна репутация
Общо за група IV: 0 0
V. Разходи за бъдещи периоди
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": 484 253
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ
I. Материални запаси
Материали 13 19
Продукция
Стоки
Незавършено производство
Други материални запаси
Общо за група I: 13 19
II.Краткосрочни вземания
Вземания от свързани предприятия
Вземания от клиенти и доставчици 5
Вземания от предоставени търговски заеми
Съдебни и присъдени вземания
Данъци за възстановяване
Други краткосрочни вземания
Общо за група II: 5
III. Краткосрочни финансови активи
Финансови активи в свързани предприятия
Изкупени собствени дългови ценни книжа
Краткосрочни ценни книжа
Благородни метали и ценни книжа
Други краткосрочни финансови активи
Общо за група III: 0 0
IV. Парични средства
Парични средства в брой
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута
Парични средства в безсрочни депозити 30 25
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута
Блокирани парични средства
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти
Общо за група IV: 30 25
V. Разходи за бъдещи периоди 3 5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б": 51 49
СУМА НА АКТИВА / А+Б /: 535 302
В. УСЛОВНИ АКТИВИ 73 64
ПАСИВ
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Основен капитал
Записан капитал 424 194
- акционерен капитал
- котирани акции на финансовия пазар
- некотирани акции на финансовия пазар
- други видове основен капитал 424 194
Невнесен капитал
Изкупени собствени акции
Общо за група I: 424 194
ІІ.Резерви
Премии от емисия
Резерв от последващаи оценки на активите и пасивите
Целеви резерви: 6 54
- общи резерви
- специализирани резерви
- други резерви 6
Общо за група II: 6 54
III. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба) от минали години 2
- неразпределена печалба 2
- непокрита загуба
Текуща печалба 1 2
Текуща загуба
Общо за група III: 3 2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": 433 250
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ
I. Дългосрочни задължения
Задължения към свързани предприятия
Задължения към финансови предприятия
- от тях към банки
Задължения по търговски заеми
Задължения по облигационни заеми
Отсрочени данъци
Други дългосрочни задължения
Общо за група I: 0 0
ІІ.Приходи за бъдещи периоди и финансирания 78 17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б": 78 17
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ
I. Краткосрочни задължения
Задължения към свързани предприятия
Задължения към финансови предприятия
- от тях към банки
Задължения към доставчици и клиенти
Задължения по търговски заеми
Задължения към персонала 9 13
Задължения към осигурителни предприятия 4 3
Данъчни задължения 2
Други краткосрочни задължения 1
Провизии
Общо за група I: 13 19
ІІ.Приходи за бъдещи периоди и финансирания 11 16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В": 24 35
СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В /: 535 302
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ 73 64
28.02.2003 г.
Съставител: Елина Бояджиева
Ръководител: д-р Иван Чавдаров, кмн
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София