ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода от 01.01.2002 до 31.12.2002 г.

Приложение № 6 Към НСС 1
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СБДПЛРДЦП "Света София" ЕООД за периода от 01.01.2002 до 31.12.2002 година
(хил.лв.)
Показатели Основен капитал Резерви Финансов резултат Резерв
от
преводи
Общо собствен капитал
премии от емисия резерв от последващи оценки на активи и пасиви целеви резерви печалба загуба
общи специали-
зирани
други
a 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Салдо в началото на отчетния период 194 54 2 250
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. 230 -48 182
увеличение 230 183 413
намаление 231 231
2. Финансов резултат за текущия период 1 1
3. Разпределение на печалбата
в т.ч. за дивиденти
4. Покриване на загуба
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.
увеличения
намаления
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти
увеличения
намаления
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други
8. Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период 424 6 3 0 433
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация
Преизчислен собствен капитал в края на отчетния период 424 6 3 0 0 433
Дата 28.02.2003
Съставител: Елина Бояджиева
Ръководител: д-р Иван Чавдаров, кмн
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София