ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за периода от 01.01.2002 до 31.12.2002 г.

Приложение № 3 към НСС 1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБДПЛРДЦП "Света София" ЕООД за периода от 01.01.2002 до 31.12.2002 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Сума (хил.лв.)
текуща г. предходна г. текуща г. предходна г.
а 1 2 а 1 2
А. Разходи за обичайната дейност А. Приходи от обичайната дейност
I. Разходи по икономически елементи I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали 109 167 1. Услуги 64 38
2. Разходи за външни услуги 57 53 2. Други 2 5
3. Разходи за амортизации 38 29 Общо за група I: 66 43
4. Разходи за възнаграждения 258 190
5. Разходи за осигуровки 99 75
6. Други разходи вт.ч.: 5 3
обезценка на активи II. Приходи от финансирания 511 479
провизии в т.ч. от правителството 504 472
Общо за група I: 566 517
II. Суми с корективен характер 6
III. Финансови разходи III. Финансови приходи
1. Други разходи по финансови операции 1 1
Общо за група III: 1 1
Б. Общо разходи за дейността ( I+II+III) 573 518 Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)
В. Печалба от обичайната дейност 4 В. Загуба от обичайната дейност
IV. Извънредни разходи IV. Извънредни приходи 0 1
Г. Общо разходи (Б + IV) 573 518 Г. Общо приходи (Б + IV) 577 523
Д. Счетоводна печалба 4 5 Д. Счетоводна загуба
V. Разходи за данъци 3 3
1. Данъци от печалбата 3 2
2. Други 0 1
Е. Печалба ( Д - V ) 1 2 Е. Загуба (Д + V )
ВСИЧКО (Г + V + Е) 577 523 ВСИЧКО (Г + Е) 577 523
Дата: 28.02.2003
Съставител: Елина Бояджиева
Ръководител: д-р Иван Чавдаров, кмн
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София