ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за периода 01.01.2002 - 31.12.2002 г.

Приложение №1 към НСС 7
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СБДПЛРДЦП "Света София" ЕООД за периода 01.01.2002 - 31.12.2002 г.
(хил. лв.)
Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти 564 171 393 459 162 297
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения 16 374 -358 14 269 -255
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата 2 -2 0
4. Плащания при разпределения на печалби 0
4. Други парични потоци от основна дейност 12 1 11 20 2 18
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 592 548 44 493 433 60
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 38 -38 34 -34
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 38 -38 34 -34
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 1 -1 1 -1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 1 -1 1 -1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 592 587 5 493 468 25
Д. Парични средства в началото на периода 25 0
Е. Парични средства в края на периода 30 25
Дата 28.02.2003
Съставител: Елина Бояджиева
Ръководител:д-р Иван Чавдаров, кмн
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София