ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

До СБДПЛРДЦП “СВЕТА СОФИЯ” ЕООД, гр. София

Ние извършихме одит на финансовия отчет на СБДПЛРДЦП “СВЕТА СОФИЯ” ЕООД към 31.12.2002 година. Отговорността за изготвяне на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството.

Нашата отговорност се свежда до изразяване на писмено одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от Нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Приложимите одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че Ние да се убедим в достатъчна степен доколко Годишният Финансов Отчет, не съдържа съществени грешки и пропуски.

Считаме, че извършеният от Нас одит, дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти, финансовото и имущественото състояние на дружеството към 31.12.2002 година, както и полученият финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината, в съответствие с Приложимите Счетоводни Стандарти и Националното счетоводно законодателство.

Съдържанието на отчета за управлението съответствува на резултатите, отразени във финансовия отчет.

СОК “ЕКСПЕРТ М” ООД
регистрационен номер 098

Гр. София
Дата 10.03.2003 г.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София