БАЛАНС към 31.12.2001 г.

АКТИВ ПАСИВ
Раздели, групи, статии Сума
(хил.лв.)
Раздели, групи, статии Сума
(хил.лв.)
А. Невнесен капитал - А. Собствен капитал 250
Б. Дълготрайни активи 253 І. Капитал 194
І. Материални 253 ІІ. Премии от емисии -
ІІ. Нематериални - ІІІ. Преоценъчен резерв -
ІІІ. Дългосрочни инвестиции - ІV. Резерви 54
ІV. Дългосрочни вземания - V. Резултати от предходни периоди
V. Положителна репутация - VІ. Резултати от текущия период 2
В. Краткотрайни активи 49 Б. Дългосрочни пасиви -
І. Краткотрайни материални активи 19 І. Дългосрочни задължения -
ІІ. Краткосрочни вземания - ІІ. Приходи за бъдещи периоди -
ІІІ. Краткосрочни инвестиции - В. Краткосрочни пасиви 19
ІV. Парични средства 25 І. Краткосрочни задължения 19
V. Разходи за бъдещи периоди 5 ІІ. Приходи за бъдещи периоди
- Г. Финансирания 33
СУМА НА АКТИВА 302 СУМА НА ПАСИВА 302
Г. Задбалансови активи 64 Д. Задбалансови пасиви 64

ОТЧЕТЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2001 г.

Наименование на разходите Сума
(хил.лв.)
Наименование на приходите Сума
(хил.лв.)
І. Разходи за дейността 517 І. Приходи от дейността 38
ІІ. Финансови разходи 1 ІІ. Финансови приходи -
ІІІ. Извънредни разходи - ІІІ. Извънредни приходи 1
ІV. ОБЩО РАЗХОДИ /І+ІІ+ІІІ/ 518 ІV. ОБЩО ПРИХОДИ /І+ІІ+ІІІ/ 523
V. Счетоводна печалба 5 V. Счетоводна загуба -
VІ. Разходи за данъци 3 VІ. Загуба -
VІІ. Печалба 2
ВСИЧКО 523 ВСИЧКО 523

Дата: 28.02.2002 г.
Управител: д-р Иван Чавдаров, кмн
Гл. счетоводител: Елина Бояджиева

Одиторски доклад (извлечение)

В резултат от проведените тестове и процедури, изразяваме писменото си мнение в този съкратен доклад,че счетоводният отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото и имущественото състояние на дружеството към 31.12.2001 година, както и полученият финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство. Съдържанието на отчета за управлението съответствува на резултатите, отразени в счетоводния отчет.

Дата: 25.03.2002 г.
С.О.К. “Експерт-М” ООД
Управител: Лилия Христова

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София