ЦЕНОРАЗПИС в сила от 01.10.2021

ЦЕНОРАЗПИС

НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА

в сила от 01.10.2021 г.

УТВЪРДИЛ: доц. д - р Ив. ЧАВДАРОВ, дм - Управител

 

PRICE - LIST

FOR MEDICAL SERVICE BY CHOISE OF THE PATIENT -

Valid from 01.10.2021

APPROVED: Prof. Ivan CHAVDAROV, MD - Manager

 

ДЕЙНОСТ

 

 

 

 

 

ACTIVITY

Процедура, код

 

 

procedure code

 

Цени за граждани от EU, лв, -

 

prices

for EU citizens (leva)

Цени за граждани извън EU,лв,

 

prices

for non - EU citizens (leva)

 

І. Рехабилитационна Медицина - физикална и функционална диагностика и тестуване
I. Rehabilitation, diagnostics and testing

 

 

 

1.

Тест на Холт - за груба моторика на бебета
Holt’s Test

93.000

30,00

90,00

2.

Скала за активни движения - при Акушерски парези
Scale for active movements - for Brachyal Plexux Palsy

93.013

30,00

90,00

3.

Тест на Малет при Акушерски парези
Mallet`s Test for Brachyal Plexux Palsy

93.014

30,00

90,00

4.

Тест за ходене (издръжливост)
“One minute walk” Test

93.002

16,00

48,00

5.

Тест за развитие на баланса
Ghent Developmental Balance Test

93.003

90,00

270,00

6.

Тест за ходене (бързина и баланс)
Time Up and Go (TUG) Test

93.004

16,00

48,00

7.

Тест за оценка на уменията на ръцете
Assessment Melbourne

93.005

90,00

270,00

8.

Класификационна система за груби моторни функции
Gross Motor Function Classification System - GMFCS

93.02

30,00

90,00

9.

Изследване на груби моторни функции (GMFM - 66)
Gross Motor Function Measurement (GMFM - 66)

93.021

40,00

120,00

10.

Модифицирана скала на Ашуърт
Modified Ashworth Scale - MAS

93.041

16,00

48,00

11.

Модифицирана скала на Тардьо
Modified Tardieu Scale - MTS

93.007

24,00

72,00

12.

9 Hole Peg Test /9HPT/

93.008

16,00

48,00

13.

Box and Blocks Test

93.009

16,00

48,00

14.

Класификационна система за умения на ръцете (MACS) при ДЦП
Manual Ability Classification System - (MACS)

93.051

30,00

90,00

15.

Класификационни системи за ръка (различни нива)
Classification Systems Geschwind, Zancolli-Wilton, House

93.006

30,00

90,00

16.

Невро-кинезиологичен преглед и ниво на груба моторна функция - GMFCS - над 1г.6м. (лекар)
Neuro-kineziologic examination, level of gross motor function - GMFCS - over 18 months (medical doctor)

93.091

75,00

225,00

17.

Невро-кинезиологичен скрининг и определяне степен на риск за ЦП - до 1г.6м. (лекар)
Neuro-kineziol. screening, identification of CP-risk infants up to 18 mo (medical doctor)

93.092

75,00

225,00

18.

Невро-кинезиологичен преглед и ниво на груба моторна функция - GMFCS - над 1г.6м. (доцент/професор)
Neuro-kineziol. examination, level of gross motor function - GMFCS - over 18 months (professor)

93.093

148,00

444,00

19.

Невро-кинезиологичен скрининг и определяне степен на риск за ЦП - до 1г.6м. (доцент/професор)
Neuro-kineziol. screening, identification of CP-risk infants up to 18 mo (professor)

93.094

148,00

444,00

20.

Консултация по документи (епикриза и/или видеозапис) за преценка на рехабилитационен потенциал - лекар
Consultation by documents (epicrisis and/or video recording) about rehabilitation ability - medical doctor

93.095

110,00

220,00

21.

Консултация по документи (епикриза и/или видеозапис) за преценка на рехабилитационен потенциал - хабилитирано лице
Consultation by documents (epicrysis and/or video recording) about rehabilitation ability - professor

93.096

220,00

440,00

22.

Тест „ДЕЖ“
ADL - Activities of daily living assessment score

93.099

24,00

72,00

23.

Електроенцефалография (ЕЕГ)
Electroencephalografia  (EEG)

93.911

92,00

276,00

24.

Електромиография  (ЕМГ)
Electromiografia  (EMG)

93.082

73,00

219,00

25.

Компютърна педобарометрия   (КПБ)
Computerized Pedobarometrics  (CPB)

93.001

53,00

159,00

 

ІI. Физикална и Рехабилитационна Медицина - терапия за една процедура
II. Physical and Rehabilitation Medicine-therapy(one procedure)

 

 

 

26.

Ултразвукова терапия
Ultrasound therapy

00.091

16,00

48,00

27.

Ударно Вълнова Терапия за деца до 7 год.
Shock Wave Therapy for children to 7 years

00.092

44,00

132,00

28.

Ударно-Вълнова Терапия за деца от 7 до 18 год.
Shock Wave Therapy for children from 7 to 18 years

00.093

57,00

171,00

29.

Аналитична кинезитерапия
Analytic physiotherapy

93.12

31,00

93,00

30.

Механично трениране на ставни движения: механотерапия
Mechanical training of joint movements

93.141

25,00

75,00

31.

Електро-механично трениране ставни движения, МОТОМЕД
Electro-Mechanical Training of joint movements, MOTOMED

93.142

43,00

129,00

32.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, китка
Continuos passive movement with control, wrist

93.143

25,00

75,00

33.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, коляно
Continuos passive movement with control, knee

93.144

25,00

75,00

34.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, глезен
Continuos passive movement with control, ankle

93.145

25,00

75,00

35.

Вибрации, локални
Vibrations, local

93.171

16,00

48,00

36.

Масаж, медицински
Massage, medical

93.172

30,00

90,00

37.

Кинезитерапия по Войта
Рhysiotherapy ad modum Vojta (Reflex Locomotion)

93.191

37,00

111,00

38.

Кинезитерапия по Бобат (НДТ)
Physiotherapy ad modum Bobath (Neuro Develop. Therapy)

93.192

37,00

111,00

39.

Напасване на устройство за изправен стоеж
Adaptive device for standing

93.23

18,00

54,00

40.

Трениране за ползване протезно средство - позиционен стол
Training the use of prosthetic devices - Positional chair

93.241

18,00

54,00

41.

Трениране за ползв. протезно средство - количка за лазене
Training the use of prosthetic devices - stroller for crawling

93.242

18,00

54,00

42.

Трениране за ползване протезно средство - проходилка
Training the use of prosthetic devices - walker

93.243

19,00

57,00

43.

Стречинг на мускул или сухожилие
Stretching of muscle or tendon

93.27

16,00

48,00

44.

Топлинна терапия: термогел
Heat therapy with Thermo-gel

93.35

19,00

57,00

45.

Комбинирана терапия: миофийдбек с електростимулация
Combined therapy: Muscle-biofeedback with Functional Electric stimulation

93.381

57,00

171,00

46.

Комбинирана терапия: стречинг с термогел
Combined therapy: stretching with thermogel

93.382

25,00

75,00

47.

Терапия с нискочестотни токове - електростимулации
Functional electrical stimulation (FEC)

93.391

25,00

75,00

48.

Терапия със средночестотни токове
Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)

93.392

25,00

75,00

49.

Електростимулация на лицева мускулатура - 9 позиции
Electrostimulation of facial muscles - 9 positions

93.393

44,00

132,00

50.

Магнитно поле, нискочестотно импулсно
Magnet-field (low-frequency, impulsive)

93.394

19,00

57,00

51.

Трениране на ежедневни дейности - ДЕЖ
Training activities of daily living

93.830

24,00

72,00

52.

Миофийдбек - за спастични или слаби мускули
Muscle biofeedback - for spastic or weak muscles

93.891

44,00

132,00

53.

Ерготерапия, вестибулаторно стимулиране
Ergotherapy , vestibular stimulation

93.892

25,00

75,00

54.

Ерготерапия,  рехабилитация на ръка
Ergotherapy, rehabilitation of upper limb

93.893

25,00

75,00

55.

Робот Асистирана Терапия, обучение ръка - робот Армео/Хокома, модел екзоскелетон.

* Продължителност - 60 минути
Robot Assisted Therapy, upper limb - Armeo/Hocoma, design exosceleton

* Duration is 60 minutes

93.890

80,00

240,00

56.

Робот Асистирана Терапия, обучение ръка - робот Армео-Сензо, модел енд-актюейтор

* Продължителност - 60 минути
Robot Assisted Therapy, upper limb - Armeo-Senso/Hocoma, design end-actuator

* Duration is 60 minutes

93.897

80,00

240,00

57.

Робот Асистирана Терапия - обучение в ходене по бягаща пътека, робот Локохелп, модел енд-актюайтор

* Продължителност - 60 минути
Robot Assisted Therapy - Treadmill Training with Locohelp, design  end-actuator

* Duration is 60 minutes

93.894

80,00

240,00

58.

Кинезиотейпинг до 2 полета
Kinesiotaping: 2 zones

93.895

16,00

48,00

59.

Виртуална Рехабилитация, горни/долни крайници, интелект: в среда тип "Нирвана"

* Продължителност - 30 минути + техн. обсл.

Virual Rehabilitation, upper/lower limbs, mental activities, in "Nirvana" environment

* Duration is 30 minutes

93.896

40,00

120,00

60.

Виртуална Рехабилитация, горни/долни крайници, интелект: в среда тип "Нирвана"

* Продължителност - 60 минути

Virual Rehabilitation, upper/lower limbs, mental activities, in "Nirvana" environment

* Duration is 60 minutes

93.896

80,00

240,00

61.

Вибрационна терапия, цяло тяло
Whole Body Vibration therapy (WBV)

93.898

24,00

72,00

62.

Робот Асистирана Терапия - обучение в наземно ходене, мобилен робот Andago/Hocoma

* Продължителност - 60 минути
Robot Assisted Therapy, training overground walking, mobile robot Andago/Hocoma

* Duration is 60 minutes

93.899

80,00

240,00

63.

Виртуална тренировка, за баланс на тялото и ориентация в пространството, в среда тип Valedo/Hocoma

* Продължителност - 30 минути + техн. обсл.
Virtual training, body balance and space orientation, in "Valedo/Hocoma" environment

* Duration is 30 minutes

93.193

31,00

93,00

64.

Виртуална тренировка, за баланс на тялото и ориентация в пространството, в среда тип Valedo/Hocoma

* Продължителност - 60 минути
Virtual training, body balance and space orientation, in "Valedo/Hocoma" environment

* Duration is 60 minutes

93.193

62,00

186,00

65.

Йонофореза ,галванизация
Iontoforesis, Galvanization

99.27

18,00

54,00

66.

Хипотермия - криогел
Hypothermia - cryogel

99.811

18,00

54,00

67.

Хипотермия - криоджет
Hypothermia - air cryo-jet

99.812

18,00

54,00

68.

Хипотермия - крио-глава (минус 5 - 10 градуса Целзий)
Hypothermia - cryo-head (minus 5 - 10 Gr. Celsius)

99.813

18,00

54,00

69.

Хипербарна оксигенация (едноместна камера)
Hyperbaric Oxygenation    (single chamber)

93.95

53,00

159,00

70.

Ботулинов токсин А (Диспорт 300Е ) един флакон (БоТА)
Botulinum Toxin A (Dysport 300E) one flacon (BoTA)

99.57

375,00

375,00

71.

Интрамускулно Аплициране БоТА - 1 апликационна зона
Intramuscular application BoTA - 1 application zone

99.57

48,00

144,00

72.

Консумативи и обслужване при интрамуск. аплициране БоТА

Consume materials and service by the application of  BoTA

99.57

88,00

264,00

73.

Неинвазивна мозъчна стимулация

Репетитивна транскраниална магнитна стимулация

Noninvasive brain stimulation (NIBS)

Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)

96.001

50,00

150,00

74.

Неинвазивна мозъчна стимулация

Транскраниална директна (право)токова стимулация

Noninvasive brain stimulation (NIBS)

Transcranial direct current stimulation (tDCS)

96.002

35,00

105,00

 

ІII. Психология, логопедия и специална педагогика -  диагностика и тестуване –

III. Psychology, speech and special education - diadnostic and testing

 

 

 

75.

WISC-IV - скала за оценка на интелигентността на Уекслер за деца от 6 до 16 г. и 11 м.
WISC-IV - Wechsler Intelligence Scale for Children from 6 to 16 years and 11 months

94.011

53,00

159,00

76.

Диагностика на интелекта по Рейвън за деца от 5 до 11 години
Diagnosis of intelligence by Raven for children from 5 to 11 years

94.012

53,00

159,00

77.

Диагностика на интелекта по Рейвън за възрастни над 12 години
Diagnosis of intelligence by Raven for adults over 12 years

94.016

53,00

159,00

78.

Conners 3 - Оценка на хиперактивното разстройство с дефицит на вниманието от 6 до 18 години
Conners 3 - Assessement of hyperactivity disorder attention - deficit from 6 to 18 years

94.014

53,00

159,00

79.

Психологична оценка и тестване, психологична диагностика - Станфордска ревизия на Бине - Терман
Psychological assessment and testing, psychological diagnosis - Stanford revision of the Binet - Terman

94.081

53,00

159,00

80.

Методика на Манова-Томова за изследване на интелектуалното развитие от раждането до 3 годишна възраст
Manova-Tomova methodology for the study of intellectual development from birth to 3 years old

94.091

53,00

159,00

81.

Денвър II - тест за детско развитие
DENVER II - test for child's development

94.093

39,00

117,00

82.

Сензорна диагностика от специален педагог - 18 месеца до 8 години
Sensory diagnosis of special teacher - 18 months to 8 years

94.31

59,00

177,00

83.

Изследване на езиково - говорно развитие - до 3 год.
A study of language/speech development - up to 3 years

94.001

28,00

84,00

84.

Изследване на езиково-говорно развитие - над 3 год.
A study of language/speech development - over 3 years

94.002

39,00

117,00

85.

Диагностика на хранителните умения до 12 м.
Diagnosis of food skills up to 12 months

94.003

30,00

90,00

86.

Диагностика на хранителните умения над 12 м.
Diagnosis of food skills over 12 months

94.004

39,00

117,00

87.

Developmental Profile 3 - обследване на деца от 0 до 12 години и изработване на програма
Developmental Profile 3 - survey of children from 0 to 12 years and program development

94.005

53,00

159,00

88.

Developmental Profile 3 - обследване на деца от 0 до 12 години преди/след ХБО
Developmental Profile 3 - survey of children from 0 to 12 years before/after HBO

94.006

39,00

117,00

89.

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм - CARS 2
Childhood Autism Rating Scale, Second Edition - CARS 2

94.007

53,00

159,00

90.

Първоначална високоспециализирана диагностика от логопед
Initial high-specialized diagnostic of speech therapist

94.008

75,00

225,00

91.

Вторична високоспециализирана диагностика от логопед
Secondary high-specialized diagnostic of speech therapist

94.009

53,00

159,00

92.

Тест ДПЕ - Диагностика и превенция на езика 3-4 г.

Test DLP - Diagnostic and language prevention 3-4

94.017

39,00

117,00

93.

Първоначална високоспециализирана диагностика от специален педагог
Initial high-specialized diagnostic of special teacher

95.003

75,00

225,00

94.

Вторична високоспециализирана диагностика от специален педагог
Secondary high-specialized diagnostic of special teacher

95.004

53,00

159,00

95.

Високоспециализирана диагностика от психолог
High-specialized diagnostic of psychologist

95.005

75,00

225,00

96.

Вторична високоспециализирана диагностика от психолог
Secondary high-specialized diagnostic of psychologist

95.006

53,00

159,00

97.

Дислексия от 4 до 7 г. - тестуване от специален педагог
Dyslexia from 4 to 7 years - testing by special teacher

95.001

53,00

159,00

98.

Обследване на училищна готовност от специален педагог
Survey of school readiness by special teacher

95.002

53,00

159,00

 

IV. Психология, логопедия и специална педагогика - терапия за една процедура -
IV. Psychology, speech and special education - treatment  for one procedure

 

 

 

99.

Рекреационна терапия -тип монтесори
Recreational therapy - Montessori type

93.810

29,00

87,00

100.

Рекреационна терапия - Компютърно обучение
Recreational therapy - Computer training

93.812

30,00

90,00

101.

Стимулиране в мултисензорна стая
Laboratory multi-sensor stimulation

93.86

24,00

72,00

102.

Рекреационна терапия - тип монтесори - над 2 год. групово занимание
Recreational therapy - type of Montessori - over 2 years - group activity

93.813

16,00

48,00

103.

Групова работа с психолог - Психодрама
Group work with a psychologist - Psychodrama

93.817

24,00

72,00

104.

Индивидуална работа с психолог - Психодрама
Individual work with a psychologist - Psychodrama

93.818

24,00

72,00

105.

ЕЕГ-биофийдбек, невротрейнинг
* Продължителност - 40 минути
EEG-biofeedback, neurotraining
* Duration is 40 minutes

93.819

59,00

177,00

106.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при комуникативни нарушения
Training in speech defects - Coaching in Communication Disorders

93.740

29,00

87,00

107.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при комуникативни нарушения - над 3 г. групово занимание -
Training in speech defects - Coaching in Communication Disorders - over 3 y. - group activity

93.743

16,00

48,00

108.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при гласови нарушения
Training in speech defects - Coaching for voice disorders

93.749

29,00

87,00

109.

Трениране при говорни дефекти - Музикална терапия от 1 до 4 г. в група
Training in speech defects, Music therapy from 1 to 4 years; group activity

93.746

16,00

48,00

110.

Трениране при говорни дефекти - Индивидуална музикална терапия
Training in speech defects - Individual music therapy

93.747

24,00

72,00

111.

Трениране при говорни дефекти - Музикална терапия над 4г. в група
Training in speech defects - Music therapy over 4 years, group

93.748

16,00

48,00

112.

Друго говорно трениране и лечение
Other speech training and therapy

93.758

29,00

87,00

113.

Друго говорно трениране и лечение до 3 г., групово занимание -
Other speech training and therapy up to 3 years, group

93.753

16,00

48,00

114.

Друго говорно трениране и лечение - групово, над 3 г.
Other speech training and therapy - group, over 3 years

93.754

16,00

48,00

115.

Друго говорно трениране и лечение - Орофациална терапия
Other speech training and therapy - Oro - facial therapy

93.755

24,00

72,00

116.

Друго говорно трениране и лечение - Хранителна терапия,
Other speech training and therapy - Eating therapy

93.756

24,00

72,00

117.

Друго говорно трениране и лечение - Терапия при отклонение в предречевото развитие,
Other speech training and therapy - Treatment by retardation of speech development,

93.757

29,00

87,00

118.

Образователна терапия
Educational Therapy

93.820

29,00

87,00

119.

Групова Арт терапия със специален педагог
Group Art therapy with a special teacher

93.821

29,00

87,00

120.

Индивидуална Арт терапия със специален педагог
Individual Art therapy with a special teacher

93.822

29,00

87,00

121.

Арт терапия с клиничен психолог - групова терапия

Art therapy with а clinical psychologist - Group therapy

93.821

29,00

87,00

122.

Арт терапия с клиничен психолог - индивидуална терапия

Art therapy with а clinical psychologist - Individual therapy

93.822

29,00

87,00

123.

Образователна терапия - Зелено училище
Educational therapy - Green school at home

93.823

17,00

51,00

124.

Образователна терапия - над 2г. - групово занимание
Educational therapy - over 2 years - group activity

93.825

16,00

48,00

125.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Зелено лято
Recreational (recovered) therapy - Green Summer at home

93.814

17,00

51,00

126.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Индивидуална музикотерапия от 2 до 18 години
Individual music therapy from 2 to 18 years

93.815

24,00

72,00

127.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Групова музикотерапия от 2 до 18 години
Group music therapy from 2 to 18 years

93.815

24,00

72,00

 

V. Болничен престой за рехабилитация

(без процедури)
V. Only hospitalization

(without procedures)

 

 

 

128.

Денонощен стационар  /от 07,00 до 07,00 ч./
24 hours hospitalization with duty medical staff

ZBF0020

30,00

90,00

129.

Дневен стационар  /от 07,00 до 19,00 ч./
12 hours hospitalization with duty medical staff

ZBF0021

24,00

72,00

 

VІ. Допълнително поискани услуги (на ден)
VI. Additional requested services (per day)

 

 

 

130.

Консултация с родителя без преглед на детето (за лекар)
Consultation with the parent without examination of the child  (for medical doctor)

94.426

30,00

90,00

131.

Самостоятелна стая (TV, климатик, хладилник) за дете/близнаци с един/двама придружител/и
Single room (TV, air condition, refrigerator) for child/twins and one/two accompanying person/s

ZFBA00E

44,00

132,00

132.

Храна за придружителя /закуска, обяд, закуска и вечеря/
Menu for accompanying person /breakfast, lunch, dinner/

 

съгласно договор за кетъринг

съгласно договор за кетъринг

 

VII. Административни услуги

 

Цена без ДДС

Цена без ДДС

133.

Издаване на административен документ, служебна бележка (удостоверение), медицински документ неизискващ преглед или дубликат на документ

ZZ027Z1
ZZ027ZD

22,00

66,00

134.

Документ за бивши служители

ZZ027ZF
ZZ027ZH

22,00

66,00

135.

Издаване на служебна бележка (удостоверение) - експресно, в рамките на един час

ZZ029Z2
ZZ029Z3

44,00

132,00

136.

Подаване на заявление за упражняване на права по чл.15-чл.22 от Регламент(ЕС) 2016/679 за трети и следващ път в рамките на 12 месеца

ZZ027ZK

ZZ027ZL

165,00

 

 

 

*Забележки:

1.         Процедурите се заплащат отделно от болничния престой;

2.         Единичната цена на консултации и диагностика от лекари, както и терапевтични процедури - медицински и немедицински, провеждани в събота или в неделя се получава, като съответната стойност от ценоразписа се умножи с коефициент 1,5.

3.         При стационарно лечение се запазва място, като предварително се заплащат 30% от стойността на плануваното лечение по номера на банковата сметка на Болницата:

IBAN BG44CECB979010H4755300 BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка АД, клон София

4.         Ценоразписът важи и за услугите, предлагани от Медицинския Център към Болницата.

Номер на банковата сметка на Медицинския център:

IBAN BG42CECB979010H4960200 BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка АД, клон София

5.         Отстъпки за граждани от EU :

5.1. за  "Касова поръчка" на обща стойност повече от 750 лв. за десетдневен период, платена преди началото на курса - 5%;

5.2. за  "Касова поръчка" на обща стойност повече от 1000 лв. за десетдневен период, платена преди началото на курса - 10%;

 

* Notes:

1. Procedures paid separately from the hospitalization;

2.         The price of consultation and diagnosis by doctors, also as therapeutic procedures - medical and non-medical, performed on Saturday or Sunday is formed by the corresponding value of the Price list multiplied by 1.5;

3. In inpatient space shall be reserved in advance to pay 30% of planned treatment of bank account number of the hospital:

IBAN BG44CECB979010H4755300 BIC CECBBGSF, Central Cooperative Bank AD, Sofia Branch

4. Price list applies to services provided by Meical Center of the Hospital.

Bank account number of the Meical Center:

IBAN BG42CECB979010H4960200 BIC CECBBGSF, Central Cooperative Bank AD, Sofia Branch

5.         Discounts for citizens from EU:

5.1. for "Cash order" with a total amount more than 750 BGN for a ten-day period paid before the beginning of the course - 5%;

5.2. for "Cash order" with a total amount more than 1000 BGN for a ten-day period paid before the beginning of the course - 10%;