Диагностични дейности

1. Невро-моторен статус и рехабилитационен потенциал

1.1.  Невро-кинезиологична диагностика по Войта
(Neuro-Kineziologische Diagnostik nach Vojta)

1.2.  Класификационна Система за Груби Моторни Функции
(Gross Motor Function Classification System - GMFCS)

1.3.  Класификационна Система за Умения на Ръцете
(Manual Ability Classification System - MACS)

1.4.  Оценка дейности от ежедневния живот 
(Activities of Daily Living assessment score - ADL)

1.5.  Измерване на груби моторни функции
(Gross Motor Function Measurement - GMFM)

1.6. Модифицирана скала на Ашуърт
(Modified Ashworth Scale - MAS)

1.7. Модифицирана скала на Тардьо
(Modified Tardieu Scale - MTS)

1.8.  1-минутен Тест за Ходене
(1-Minute Walk Test - 1MWT)

1.9.  Тест за Bреме на изправяне и ходене
(Time Up and Go Test - TUG-Test)

1.10. "Гент-Тест" за развитие на баланс и координация
(Ghent Developmental Balance Test)

1.11. Оценка ниво на функциониране на горен крайник по:
Geschwind (супинация); Zancolli-Wilton (китка и пръсти); House (рамене);

1.12. Оценка нивото на плавност, точност и обхват на движенията за горни крайници
(Melbourne Assessment)

1.13. Тест на Малет
(Mallet Test)

1.14. Мускулнa Степенуваща Система – Скала за Активни Движения
(Hospital for Sick Children Muscle Grading System - Active Movement Scale)

1.15. Бокс & Блок Тест – Кутия с дървени кубчета
(Box & Block Test)

1.16. Тест за фина моторика
(9 Hole Peg Test - 9HPT)

 

2. Функционална изследвания

2.1. Компютърна педобарометрия (КПБМ)

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София