Логопедия

Логопедичната терапия осъществява и превенция по отношение речевото развитие на децата.

Основни насоки на въздействие:

Критерии за насочване към логопед:

Цели: