Компютърни занимания

Видеоматериал, представящ Компютърното обучение

Често се налага да отговаряме на въпроси на родителите “Има ли смисъл от такива занимания?“ „Биха ли могли да се впишат децата с церебрална паралза в този невероятно динамичен дигитален свят?“

Да, смисъл има и компютърното обучение е безспорно средство за доразвиване  на способностите и уменията на децата с церебрална парализа и тяхното приобщаване в света на технологиите и електронното междуличностово общуване.

Тези деца се нуждаят от всички нови технологични методи и средства толкова, колкото се предоставят като възможности в обучението и на стандартно развитите деца и юноши.

И при децата с увреждания може да се очаква ефективно обучение, когато технологиите са правилно използвани и съобразени с особеностите на болестта и с индивидуалността на конкретното дете.

Новите технологични възможности (айпад, електронни обучаващи игри, мултимедии, интерактивни дъски, таблети, проектор) въздействат по естествен начин върху когнитивното и социално развитие, върху поведението, активността и емоциите на тези деца; стимулират желанията за експериментиране и придобиване на собствен опит, развиването на идеи и вземането на самостоятелни решения; съдействат за лесно, бързо и интересно възприемане на знания и компетенции; откриват нови възможности за съвмесна работа на деца, специалисти, родители. На всяко дете се предоставят възможности за работа със собствено темпо и работоспособност, което им помага да се организират, да бъдат по-мобилни и уверени в способностите си.

Какво постигаме?

При първоначалното запознаване с компютърната система - усвояването на физически умения за работа с мишка и с клавиатурата (усвояват се буквения и цифровия блок, както и стрелките от клавиатурата), децата с ЦП подобряват сръчността на ръцете при фините и графомоторни действия.

Чрез самостоятелното управляване на образователните компютърни игри с логопедична и педагогическа стойност (познавателни задачи, които подпомагат езиковото и интелектуалното развитие и са адаптирани специално за деца с ЦП) доусъвършенстваме координацията на движенията и ориентацията в пространството и равнината, повишаваме  концентрацията и устойчивостта на вниманието, развиваме абстрактно-логическото мислене на децата, повишаваме възможностите им за анализ и синтез на информацията. С помощта на вградените „образ“ и „звук“ децата заучават графичния образ на буквите и цифрите, обогатяват речниковия  запас, подобряват звукопроизношението. Предоставят се възможности за осъществяване на собствена писмена реч при децата с тежки увреждания на ръцете (при които писмена реч може да се формира само с помощта на алтернативни устройства).

За по-големите деца включваме въвеждащо обучение за работа с данни, работа с текст, с текстов редактор, с текстообработваща система и работа в Интернет (включва разглеждане на уеб-сайтове и електронна поща, споделяне на мнения във форуми, срещи във виртуалното пространство). Децата, ограничени или лишени от възможността да излизат и да контактуват на обществени места, могат да компенсират до някаква степен състоянието си, общувайки чрез Интернет. Във виртуалната среда  липсват ограниченията, с които се сблъскват ежедневно. Там те са равни. Имат достъп до неограничената електронна мрежа и свободната информация, от която да научат много.

Не бихме могли да твърдим, че на базата на това обучение децата с церебрална парализа могат да станат програмисти или компютърни специалисти, но със сигурност всички знания и умения, които са придобили в процеса на това обучение подпомагат по-нататъшното им развитие и реализация, както и цялостна им социализация. Това съществено увеличава възможностите им за пълноценен, активен и независим живот.

В дългосрочната програма за компютърно обучение в Болницата (в кабинета, специално оборудван за компютърни занимания) е включена целенасочена работа с таблети. Таблетите са част от т.нар. подпомогната комуникация и реализират ситуации с образователно съдържание по конкретни за възрастта образователни направления. Снабдени са със съвременни Приложения за деца в предучилищна възраст, включващи познавателна сфера, общуване, предучилищна подготовка и Приложение за деца в училищна възраст - ограмотителни дейности, графомоторни умения.

Всички позитиви от работата на нашите децата (на всички възрасти) със специално разработен софтуер, съобразен с типа на увреждането и специфичните нужди и приложен ефективно в различните технологии, доказва безпорния му практически принос и дава увереност за продължаване на работата в посока на разработване, доразвиване, надграждане и усъвършенстване на иновативните средства.