ПРЕД-УЧИЛИЩНО и Училищно обучение в Болницата

На пациентите на Болницата се осигурява съвместна комплексна рехабилитация съчетана както с пред-училищно, така и с училищно обучение по индивидуални или масови програми от външни квалифицирани учители.

В Отделение Ранна Неврорехабилитация освен комплексна рехабилитация, външни квалифицирани учители от системата на МОН осъществяват и пред-училищна подготовка на децата с церебрална парализа на възраст от 5 години.

В Отделение Късна Неврорехабилитация квалифицирани външни учители от системата на МОН обучават деца с церебрална парализа на възраст от 7 години в класовете от 1 до 8. Използват се стандартни и индивидуални учебни програми, в зависимост от възможностите на детето да комуникира и извършва образователни дейности.

Децата, провеждащи пред-училищно и училищното обучение в Болницата, се обгрижват в отделенията на същата територия и извършват ежедневно по график медицински и немедицински рехабилитационни услуги, под контрола на лекари-специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина.