Ерготерапия

Неделима част от комплексната рехабилитация при децата с неврологични увреждания, вкл. и ЦП. Целите на ерготерапията в детска възраст са свързани с основните сфери на дейност при децата: игра и свободни занимания, учение и самообгрижване. Ерготерапията заляга на социалният подход- има за цел не излекуване на физическият недъг, а справянето с ежедневните изисквания въпреки него, чрез различни компенсаторни методи и средства или чрез адаптиране на средата. Един от основните принципи на ерготерапията е, че средата и дейността трябва да се пригодят към човека, за да може той да участва и да бъде удовлетворен. При ерготерапевтичната сесия се съблюдава както цялостната позиция на тялото, така и развиването на груба и фина моторика, сензорна интеграция, като се подхожда холистично към конкретният проблем, по който се работи. Чрез различни игри се работи още върху развиването на когнитивни умения, пространствена ориентация, бимануална координация, зрително-моторна координация и други.

 

Позиционна терапия

Позиционната терапия дава възможност на деца с различни двигателни дефицити да подържат правилна позиция на тялото, ползите от които са: по-пълноценно участие и взаимодействие със заобикалящата среда, терапевти, учители и приятели, което стимулира социалното и когнитивното развитие, предотвратяване на деформации и изменения в мускули, стави и сухожилия, чрез пасивен стречинг или анатомични и неутрални позиции за опорно-двигателната система. Чрез подходящо позициониране детето може по-активно да участва в предложените му дейности по време на терапията, поради по-добрата стабилност на торса и раменете и освобождаването на ръцете за манипулация и по-добрата визуална представа, която получава, при стабилизиране на врата и главата.

При позиционната терапия се използват различни видове позиционни столове, вертикализатори, колички и шини, (въздушни за горни крайници и пластични за долни крайници), които да отговарят на индивидуалните нужди на всяко дете.

Вестибуларна (базална) стимулация

Пряко свързана с движението на очите, вниманието, мускулния тонус, баланса и равновесието, които са нужни за поддържането на добра поза на тялото, седеж и стоеж. Вестибуларната система реагира на всяко движение на тялото и главата и на въздействието на гравитацията. Чрез системата Vestibulator II се предоставят нови и различни пози и усещания на тялото в пространството, три-дименсионална и богата сензорна информация, които спомагат за развиване/опазване схемата на собственото тяло и разположението му в пространството, благоприятстващо координацията му. Успоредно с това се развива и грубата моторика, подобряването на баланса, стабилността и сигурността на детето, редуцира се страха от падане, височини и движения, поради несигурност и нестабилност. Балансирането е умението, тялото да реагира на стимула за дисбаланс и да разпредели правилно тежестта си при промяна устойчивостта на опората.

 

Продължителни пасивни движения (Continuous Passive Movements)

Пасивно, продължително, многократно и дозирано- времево и обемно, разтегляне на спастични или ригидни мускули за осигуряване или поддържане на пасивния и активния обем на движение на ставите. Ползва се при спастични и вяли парези, както и при увреждания на мускулите свързани с нарушения на разтегливостта им.

 

Електро-миографска Обратна Връзка (EMG feedback)

Биологичната обратна  връзка ("BIOFEEDBACK") е симптомно-ориентирана терапия  с когнитивно-обучаващ ефект   (“Re – Learning “), която е ефективно  терапевтично средство при лечението на неврологични увреждания. В зависимост от неврологичната симптоматика, био-фийд-бек терапията дава възможност за лесна  тренировка на централните инервационни способности, достигане на максимална сила и издръжливост на мускулите, мускулна релаксация и вътрешно мускулна координация. ЕМГ-фийд-бек терапията намира приложение при деца с : 1. Церебрална парализа; 2. Спастични парези/ парализи след травматични и възпалителни увреждания на ЦНС; 3. Заболявания и наранявания на гръбначния мозък и периферната нервна система; 4. Невро–ортопедични периферни функционални смущения; 4. при допълнителна тренировка на мускулите и за мускулна       регенерация. Тренировките с устройството за ЕМГ-фийд-бек водят до: намаляване на спастичността ; увеличаване  силата на  волевата контракция ; подобряване на функцията на паретичния крайник; стимулиране на централна пластичност. Насложените електростимулации в устройството дават нова възможност за активиране на мускулните единици, които детето не е могло да включи волево в съответното движение.

Дейности от Ежедневието (Activities in Daily Life - ADL)

 

Ежедневието на децата е изпълнено с дейности, които са неизменна част от живота и представляват сложен процес на удовлетворяване на потребности чрез взаимодействието дете – среда. ДЕЖ включва съвкупност от действия и задачи от ежедневният живот с наименование и организация, както и със смисъл и значение за отделния индивид и култура.Дейностите се делят на следните типове: 1. Самообслужване : дейности, свързани с грижа за собствената личност, като персонална отговорност, функционална мобилност, организация на личното време и пространство; 2. Развлечения: дейности, носещи наслаждение, като социализиране, творчески изяви, спорт, игри и др.; 3. Продуктивност: дейности със социален или икономически принос, осигуряващи препитание, в ранно детство – игра, училищни дейности, грижа за деца, платена, домакинска или доброволна работа;

Някои дейности от ежедневието (ДЕЖ) като: хранене, лична хигиена, тоалет, облекло, мобилност (ходене/трансфер) обикновено се учат в ранно детство, докато някои инструментални дейности от ежедневието (ИДЕЖ) необходими за успешен/независим живот, като: пазаруване и бюджет, използване на средства за телекомуникация, домакинска работа, хигиенизиране на дома и облеклото, ползване на градски транспорт и др.; се усвояват в тинейджърска възраст.

 

Кинезиотейпинг

Сравнително нова техника използвана в рехабилитационните програми при деца с неврологични заболявания. Неговата ефикасност се обуславя от активирaнето на неврологичната и циркулаторната системи. Използването на кинезиотейпинг в детска възраст може да въздейства благоприятно и върху проприоцепцията и сензо-моториката давайки положителни резултати върху волевия контрол и координацията на движенията.

Кинезиотейпингът подобрява съкращенията на отслабената мускулатура, намалява мускулната умора, контролира хиперелонгацията на отслабения мускул, намалява спазъма на контрахиращия се мускул.

В детска възраст кинезиотейпингът: подпомага правилното позициониране на определени части от тялото (напр.: еквиноварус, еквиновалгус, плановалгус, патологични позиции на китката при периферно- или централно нервни увреждания, гръбни изкривявания и други; подпомага и засилва ефекта на кинезитерапията, подпомага засилването на релативно отслабената мускулатура при ЦП или родова травма; има профилактично въздействие върху контрактурите; балансира мускулния тонус.

 

Рехабилитация на ръка

Комплекс от процедури - кинезитерапевтични и апаратни,  насочени само към развитието и усъвършенстването на моторика  на  горния крайник.  При терапията се включват стимулиране и  трениране на  движенията във всички  стави, както по отделно, така и комбинирано чрез различни модули и технически средства. Терапевтът поставя индивидуални задачи за изпълнение на детето  в определен ред, за да се отключват и автоматизират различните видове захвати.  Целта на рехабилитационния комплекс е: подобряване на активния и пасивен обем на движение в ставите; подобряване на захватите и финната моторика; подобряване на усета и проприоцепцията, стимулиране на силата и издържливостта на мускулите, намаляване на спастичността; усвояване на нови и подобряване на усвоените умения за работа с ръцете; усвояване на умения, подпомагащи справянето с ДЕЖ;

 

Шини и лонгети за долни и горни крайници

Прилагат се за стабилизиране на ставата при изпълнения на различни движения, както и за ограничаване на ненужно движение.