Профил на купувача по ЗОП

НОВ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - http://www.profilnakupuvacha.com/СБРДЦП "Света София" ЕООД


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществените поръчки(*.PDF)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на профила на купувача(*.PDF)


ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА ЗОП


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.