Тяхната усмивка e нашата цел - кратък филм

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП
ДО ГРАФИК НА ПАЦИЕНТА
П  Р  О  М  О  Ц  И  Я
БЕЗПЛАТЕН ПРЕСТОЙ за родители
Експертна комисия
за деца с церебрална парализа
Т е р а п е в т и ч н и    у с л у г и    п р е з    у и к е н д а
Безплатен Ботулинов токсин
Безплатни консултации с лекари от болницата
Безплатни консултации с ортопед в болницата
Помощни средства за деца

Болница "Света София" е публично лечебно заведение, в което екип от професионалисти обгрижва деца с церебрална парализа и други невромускулни увреждания, като създава условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Чрез подобряване качеството на живот на инвалидизираното дете се осигурява възможност за негов собствен избор, себереализация и социална интеграция.

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)