Медицинска рехабилитация

 

 

Рехабилитатори

 

 

Ерготерапевти

Медицинската рехабилитация е част от комплексната рехабилитационна програма на децата с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания, насочена към създаване на условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Медицинската рехабилитация представлява комплекс от диагностични и терапевтични дейности насочени към двигателното развитие на детето и свързаните с него усвоени двигателни умения в грубата (общата) и финната (игровата) моторика. Медицинските дейности при децата с церебрална парализа се определят от различни медицински специалности като: Физикална и рехабилитационна медицина; Детска неврология, Ортопедия и травматология, Неврохирургия, Хипербарна Медицина и други.

В Болницата се ползват основно методите на лечение свързани с: Физикалната и Рехабилитационна Медицина, както и някои от методите на Ортотиката, Хипербарната Медицина и медикаментозната терапия.

Диагностичните дейности са насочени към  определяне на формата и тежестта на неврологичното заболяване и наличието на придружаващи заболявания, които биха повлияли основното заболяване. Ползването на различни диагностични методи и двигателни тестове е свързано с определяне на рехабилитационния потенциал на пациента и изработване на адекватната му комплексна, етапна и индивидуална рехабилитационна програма.

Терапевтичните дейности са насочени към активиране на двигателното развитие, изграждане и подобряване на двигателната координация или към задържане на вече придобитите двигателни умения и навици, като изброените функции са насочени към подобряване на качеството на живот на пациента.

Физикалната терапия включва: кинезитерапия, апаратна физиотерапия, механотерапия и други методи. Съответните методи осъществяват: подобряване на локалния метаболизъм, засилване на локалния кръвоток, подобряване на възбудимостта и проводимостта на нервната система,  стимулиране на координацията и силата на движенията, коригиране на повишения или намален мускулния тонус към нормотония, изграждане схемата на тялото и развитие на ориентацията на тялото в пространството, поддържане или увеличаване обема на движение в ставите, подържане или увеличаване на мускулната сила и издържливост, както и подобряване организацията в работата на мускулите вериги при гравитационното натоварване.

Ерготерапията има за цел не излекуване на физическият недъг, а справяне на детето с ежедневните изисквания, чрез различни компенсаторни методи и средства или чрез адаптиране на средата, като се съблюдава както цялостната позиция на тялото, така и развиването на груба и финна моторика, сензорна интеграция. Чрез различни игри се работи още върху развиването на когнитивни умения, пространствена ориентация, бимануална координация, координация ръка-око и други.

Медикаментозната терапия е насочена към третирането на някои по-тежки усложнения на ЦП, каквито са: повишения мускулен тонус (спастицитет или ригидност) и гърчовете.

Спастицитетът/Ригидността деформират изключително много координацията на движенията, поради което се третират с интрамускулно приложение на Ботулинов токсин А.

Гърчовете (епилептични пристъпи, конвулсии) имат изцяло негативно влияние върху двигателното развитие на кърмачето и детето, поради което изискват етапно перорално (чрез прием на таблетки)  антиконвулсивно лечение.

Хипербарната кислородотерапия (Hyperbaric Oxygen Therapy) е насоченa към стимулиране на мозъчния метаболизъм чрез доставка на кислород по алтернативни пътища (ликвор, плазма, тъканни течности), което често отключва и стимулира развитието на нови функции в централната нервна система, като груба моторика, финна моторика, говор, концентрация и внимание и други.

Робот-Асистиранa терапия (Robot-Assisted Treatment): LOKOMAT, LOKOHELP, ANDAGO, ARMEO, ARMEO-SENSO дава нова, по-голяма и по-качествена възможност на децата и юношите с ЦП за правилно изграждане и усвояване на координацията при определени движения, като се акцентуира на многократното повторение съчетано със специфична мотивация на децата.

репетитивна Транскраниална Магнитна Стимулация (рТМС)