Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ – обща информация

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ http://www.bg07eeagrants.bg се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Програмата е разработена от Р. България в сътрудничество със Световната здравна организация. Програмата има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България. В частност, програмата има за цел да допринесе за постигане на определени резултати, както следва:

  • подобряване управлението в областта на здравеопазването;
  • подобряване достъпа до и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и детско здравеопазване;
  • подобряване на услугите за психично здраве;

намаляване на неравенствата между потребителските групи (с фокус върху ромското население).

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)