Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ за финансирането на Проект БГ 07-23/30.04.2015 „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания причинени от инфекциозни заболявания (като полимелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.“.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на грижите за деца, страдащи от церебрална парализа, а специфичните цели:

  • Разширяване на възможностите за обществено интегриране на децата с церебрална парализа чрез обучение на медицински и други специалисти.
  • Усъвършенстване на рехабилитацията на деца с церебрална парализа в домашни условия чрез обучение на членове на техните семейства.

Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по проекта, са:

  • Оборудване на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД с високотехнологична апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник.
  • Обучение на медицински и здравни специалисти, обслужващи деца с церебрална парализа.
  • Обучение на членове на семействата на деца с церебрална парализа.

Продължителността на проекта е до 30 април 2016 г.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София