Дейности немедицинска рехабилитация (ДНР)

Сектор ДНР е част от консултативно – диагностичния блок на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа – Св. София-ЕООД.

Предмет на дейност е комплексна, поливалентна, многоетапна психологична, логопедична и педагогична диагностика, терапия, рехабилитация, обучение и превенция на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания, както и на пациенти с проблеми в развитието на възраст от 0 до 24 год.

Поради медицинската и социална значимост на заболяванията на централната нервна система, в контекста на своите цели немедицинската рехабилитация възприема и осъществява идеите за социална реализация и интеграция, съобразно концепцията и изискванията на европейските стандарти.

По своето устройство и структура сектор ДНР е единствен в страната. Той е част от структурата на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа (СБРДЦП). Секторът осъществява дейността си според Правилника за дейността, устройството и вътрешния ред на Болницата, както и според Правилата на добрата медицинска практика и Стандартите за лечение при спазване на професионална тайна, конфиденциалност и правата на пациента.

Мисия на сектор ДНР:

Ранна диагностика, лечение, рехабилитация, превенция; социализация на пациентите с увреждания; консултиране и обучение на родители като ко-терапевти; осигуряване на достъп на всеки нуждаещ се от терапия, който да бъде обслужен бързо и качествено от мултимодален екип от специалисти.

Мисията е част от мисията на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа относно създаване условия за равностойно участие на децата в обществения живот, посредством активно въздействие върху техните двигателни, психични, говорни и учебни умения.

Този сектор обслужва деца от цяла България. Специалистите работят в диагностично-терапевтичен екип, който определя тактиката и стратегията на необходимите интервенции. Освен това те колаборират с лекари и терапевти (кинези, ерго и други) от другите сектори и отделения в СБРДЦП.

Секторът се помещава в 10 кабинета и 2 зали, разположени в двете Бази на СБРДЦП. Всички кабинети са обозначени и номерирани.

Кабинетите са уникално оборудвани с необходимите за дейността на специалистите материали и технически средства (компютри с подходящ софтуер, средства за въздействие на оро-фациалните механизми, ортодонтски душове).

Кабинетите са приспособени към спецификата на заболяването, посредством адаптирани терапевтични столове и работни маси. Терапевтичните интервенции се адаптират към детето, а не обратното.

Екип от специалисти

За развиване дейностите на сектор ДНР като комплексна, поливалентна, многоетапна психологична, логопедична и педагогична диагностика и рехабилитация, работят квалифицирани специалисти: клиничен психолог, логопеди, специални педагози, от които един е с квалификация за Монтесори-терапевт. Всички са специално обучени относно методите и спецификите на екипната рехабилитация при ДЦП.

Всички специалисти са назначени след проведен конкурс, на който са проверени личностните им и професионални умения (теоретични, практически, знания, умения, способности), комуникативни способности, работа с деца и юноши с церебрална парализа и проблеми в развитието, както и способностите им за работа в екип.

Специфичното в дейността на специалистите е, че работят в екип и постоянно обменят професионална информация помежду си. Обучени са на специални методики, както и на водещи в световната практика терапии и подходи.

Професионалната им квалификация се поддържа от вътреболнични и външни обучения, участия чрез публикации в конференции, конгреси и семинари.

 

Немедицинската рехабилитация включва:

  1. Психологични интервенции – диагностика, терапия (индивидуална и групова, фамилно консултиране и терапия, поведенческа терапия), рехабилитация и превенция.
  2. Комуникативно въздействие и логопедични интервенции - хранителна, предречева, орофациална и логопедична терапия
  3. Специална педагогика - приложни игри, Монтесори терапия, предучилищна подготовка
  4. Сензорна интеграция
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София