Специална педагогика

Специалната педагогика е наука, която развива идеите за обучение и образование на децата със специфични потребности, грижейки се за тяхното ограмотяване, училищно развитие и социално интегриране.

Чрез цялостен медико-педагогически модел, в Болницата се осъществява образователна дейност с деца с церебрална парализа и други проблеми в развитието. Предоставят се възможности за доразвиване на социалните умения и способности.

След скрининг на детското развитие и високоспециализирана диагностика за изготвяне на педагогически профил на развитието на детето с ЦП на възраст 3-4,5 г., специалният педагог развива уменията по четене, графомоторика (писане) и математика преди постъпване в училище.

Специалният педагог извършва индивидуална и групова работа в спокойна и адаптирана към детето среда, като предлага подходящи образователни дейности, насочени към доразвиване и обогатяване на познавателния опит (работа по теми в картинен план, степенувани по трудност, пиктограми), подобряване на фината моторика (рисуване, моделиране, апликиране, рязане) и подготовка за графомоторика, развитие на когнитивните сфери.

Подготвя индивидуално детето с ЦП за постъпване в училище чрез специално разработена методика (съобразена с вида на церебралното увреждане и нивото на интелектуалните възможности) по основните фактори в предучилищна възраст: фонологична компетентност (комплекс от задачи, включващи разнообразни умения в последователен план и изискващи унифицирана осведоменост), четене (запознаване с буквената символика и реализиране на процеса чрез диференциран подход - глобално, на срички, по буквено), графомоторика (включва формата на писмото (печатно, ръкописно)  съобразно вида на церебралното увреждане и нивото на интелектуалните възможности) , формиране на математически умения и прилагане на специални техники за смятане.

Оказва компетентна помощ в учебния материал на деца в училищна възраст чрез адаптиране на съдържанието към специфичните способности (диспраксия, дислексия, дисграфия, дискалкулия и др.).

За целите на образованието на децата в предучилищния и училищен период включва елементи от подпомогнатата комуникация – таблети, електронни образователни игри, комуникативни бордове.

Специалният педагог участва в консилиуми с психоаналитика на Болницата с цел консултиране на родителите, изразяване на експертно мнение и изработване на терапевтична програма с представяне на възможностите за следващите три, шест и девет месеца. Съдейства за социалното подпомагане и плавната адаптация на детето с ЦП и съпътстващи състояния в социалната среда.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София