Логопедия

Логопедичната терапия осъществява и превенция по отношение речевото развитие на децата.

Основни насоки на въздействие:

 • подобряване на сензитивността на артикулаторните структури и мимическата мускулатура;
 • профилактика на зъбно-челюстни деформации и артикулаторните нарушения, свързани с тях;
 • стимулиране на координацията дишане-фонация-артикулация;
 • подобряване на контрола върху саливацията;
 • подтискане на патологичните орални автоматизми и стереотипи;
 • стимулиране развитието на  функционална вербална и невербална комуникация;
 • развитие на невербална комуникация при неговорещи деца;
 • терапия на постравматични езикови комуникативни дефицити – афазия;
 • обучение в използването на асистивни технологии и алтернативни форми на комуникация.

Критерии за насочване към логопед:

 • нарушена артикулация  на звуковете – самостоятелно, в сричка, в дума;
 • нарушен фонематичен слух, слухово внимание;
 • езикови нарушения – семантика, прагматика, синтаксис-аграматична реч;
 • нарушения на прозодиката – плавност на речта.

Цели:

 • подобряване на сензитивността на артикулаторните структури и мимическата мускулатура;
 • профилактика на зъбно-челюстни деформации и артикулаторните нарушения, свързани с тях;
 • стимулиране на координацията дишане-фонация-артикулация;
 • подобряване на контрола върху саливацията;
 • подтискане на патологичните орални автоматизми и стереотипи;
 • стимулиране развитието на вербална и невербална комуникация.
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София