Арт-педагогика

Арт педагогиката е синтез между изкуство и педагогика, интерактивен  педагогически процес, насочен към подпомагане  развитието  на деца със специфични потребности.

Арт терапията е психотерапия, която използва формите на изкуството, реализира се според определени професионални стандарти от психотерапевт, докато арт педагогиката е „самостоятелен отрасъл на педагогическите науки, изучаваща закономерностите на възпитанието и развитието на човека чрез възможностите, които предоставят различните видове изкуства” (Терзийска, 2008).

В груповите и индивидуални арт педагогически занимания се използват арт терапевтични техники и материали, които са съобразени с възрастта, интересите, желанията и възможностите на децата. Те нямат диагностична насоченост, а акцентът е върху самия творчески процес на създаване. Не се цели постигането на качествен краен продукт – за детето е от особено значение пътят на учене чрез преживяване.

Водещи са свободния избор на материали и техники и възможността за свободно себеизразяване, което  провокира  положителни емоции, естетическа наслада и формира качества и умения у децата.

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)