Статии, публикации, презентации по детска неврохабилитация за специалисти и родители

2012 г.

Б. Бойчева, Ив. Чавдаров – Използване на музикотерапевтични техники за преодоляване на гласови нарушения при дизартрия; ІХ Национална конференция по логопедия, 30 март – 1 април, 2012 г., Банско

Прочетете повече

Боянова Н., Ив. Чавдаров, Ролята на лечебната педагогика в интеграцията на децата с церебрална парализа; Конференция с международно участие „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа, 23-24 ноем. 2012, СУ „Св.Климент Охридски; прогр. п.п.презент.

 

Чавдаров Ив, Рехабилитация при родова травма на плексус брахиалис при деца; Кръгла маса Съвременната Диагностика, Лечение и Рехабилитация при Някои Травматол. и Ортопедични Заболявания”, 02-04 ноем. 2012, Русе; прогр.; п.п.презент.

 

Топалова З., Р.Ерменкова, Ив. Чавдаров; Диспраксия и детска церебрална парализа; Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие; 18-20 окт. 2012 г., София, докл. 75 стр.

Прочетете повече

Gonkova M., E. Ilieva, I. Chavdarov, N. Petrova, Evaluation of muscle spasticity in children with cerebral palsy after shock wave therapy; European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine; vol.48, suppl. 1, No.2, June 2012, 62p.

Прочетете повече

Чавдаров Ив., Съвременната физикална медицина в комплексната рехабилитация на ДЦП, „Дни на детската ортопедия”, 31 май – 02 юни 2012, Хисаря; п.п.презентация

 

Gonkova M., Chavdarov I., E. Ilieva, Pedobaromethric measurement of muscle spasticity in children with cerebral palsy after application of ExtraCorporeal Shock Wave Therapy; 24th Annual Meeting of EACD, May 16-19, 2012, Istanbul, Turkey, abstr.book 99p

Прочетете повече

Chavdarov I., Cerebral Palsy: Organization of the complex rehabilitation in Bulgaria; 10.Internationales Symposium fur Neuroorthopedie & Rehabilitation, May 10-13, 2012, Wien, Austria, p.p.presentation

Прочетете повече

2011 г.

E.Ilieva, M. Gonkova, I.Chavdarov, Effect of Shock Wave Therapy on Muscle Spasticity in Children with Cerebral Palsy

Прочетете повече

Иван Чавдаров, "KISS-syndrome"- диагностика, диференциация с централно координационно смущение, терапия.

Прочетете повече

2010 г.

Ив.Чавдаров, Съвременни представи за диагностиката и комплексната рехабилитация на детската церебрална парализа; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 34 стр.

Прочетете повече

Ив.Чавдаров, Тонусово-Асиметричен Синдром в кърмаческата възраст – клинични белези, диференциална диагноза и терапевтично поведение; Нац. Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието с международно участие, 21-23 окт. 2010 г., София, Сборн.резюмета, 35 стр.

Прочетете повече

Ив. Чавдаров, Ерготерапия при церебрална парализа; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 89-90 стр.

Прочетете повече

Здр.Топалова, Ив.Чавдаров, Специалната педагогика, като част от ерготерапията при подготовка на деца с церебрална парализа (ЦП) за училищни занятия – необходимост, принципи, методи и резултати; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 91-92 стр.

Прочетете повече

Т.Недялкова, Ив.Чавдаров, Нарушения на оралната моторика и хранителните механизми при детската церебрална парализа (ДЦП) – мястото на ерготерапевта; Първи Национален Конгрес по Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, 4-6 ноем. 2010 г., Боровец, Сборн.резюм. 92-93 стр.

Прочетете повече

2009 г.

Тестуване и моторна прогноза при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров, VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

Прочетете повече

Детска неврохабилитация – философия и методология, Иван Чавдаров, VІ Конгрес по Физикална и Рехабилитационна Медицина, 2009 г., София

Прочетете повече

2008 г.

Прогностични критерии за самостоятелно ходене при деца с церебрална парализа, Иван Чавдаров, Конференция Детска Неврология, 2008 г., София

Прочетете повече

Орално-моторни механизми – развитие, нарушения и терапевтична намеса при деца с церебрална парализа и неврологични нарушения, Светлана Картунова, Иван Чавдаров, Конференция Детска Неврология, 2008 г., София

Прочетете повече

Алгоритъм за диагностика, моторна оценка, лечение и комплексна рехабилитация при Родово-Травматична Увреда на Раменния Сплит Н.Бенова, М.Панайотова, К.Радославова, Е.Тодорова, Р.Кунева, Ив.Чавдаров, Конференция Неврорехабилитация, 2008 г., Плевен

Прочетете повече

2007 г.

Терапевтични възможности при ДЦП - Ив. Чавдаров, Н.Бенова, П.Минева, Д.Миланова - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочетете повече

Общи и специфични черти на ДЦП – невро-моторна диагностика и тестуване. - Ив. Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочетете повече

Миорелаксация – бърза, ефективна и продължителна - Ив. Чавдаров, К.Радославова - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочетете повече

Сензорно – Интеграционна Терапия в рехабилитационния комплекс на церебралната парализа - Росица Кунева, Жулиета Темникова, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната система и Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочетете повече

Координация на храненeто - диагностика и терапия при деца с координационни смущения или церебрална парализа - Светлана Картунова, Милена Макавеева, Иван Чавдаров - Национална Конференция по Физикална и Рехабилитационна Медицина при нозологии на Нервната системаи Опорно-двигателния апарат; МУ- ПЛЕВЕН, 3–5 май 2007 г.

Прочетете повече

 

стр. 2 стр. 3 стр. 4
Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София