ЦЕНОРАЗПИС в сила от 01.06.2022 г.

ЦЕНОРАЗПИС

НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА

в сила от 01.06.2022 г.

УТВЪРДИЛ: доц. д - р Ив. ЧАВДАРОВ, дм - Управител

 

PRICE - LIST

FOR MEDICAL SERVICE BY CHOISE OF THE PATIENT -

Valid from 01.06.2022

APPROVED: Prof. Ivan CHAVDAROV, MD - Manager

 

ДЕЙНОСТ

 

 

 

ACTIVITY

Процедура, код

 

 

procedure code

Цени за граждани от EU, лв,

 

prices for EU citizens (leva)

Цени за граждани извън EU,лв,

 

prices for non - EU citizens (leva)

 

І. Рехабилитационна Медицина - физикална и функционална диагностика и тестуване
I. Rehabilitation, diagnostics and testing

 

 

 

1.

Тест на Холт - за груба моторика на бебета

Holt’s Test

93.000

37,00

111,00

2.

Скала за активни движения - при Акушерски парези

Scale for active movements - for Brachyal Plexux Palsy

93.013

37,00

111,00

3.

Тест на Малет при Акушерски парези

Mallet`s Test for Brachyal Plexux Palsy

93.014

37,00

111,00

4.

Тест за ходене (издръжливост)

“One minute walk” Test

93.002

20,00

60,00

5.

Тест за развитие на баланса

Ghent Developmental Balance Test

93.003

109,00

327,00

6.

Тест за ходене (бързина и баланс)

Time Up and Go (TUG) Test

93.004

20,00

60,00

7.

Тест за оценка на уменията на ръцете

Assessment Melbourne

93.005

109,00

327,00

8.

Класификационна система за груби моторни функции

Gross Motor Function Classification System - GMFCS

93.02

37,00

111,00

9.

Изследване на груби моторни функции (GMFM - 66)

Gross Motor Function Measurement (GMFM - 66)

93.021

49,00

147,00

10.

Модифицирана скала на Ашуърт

Modified Ashworth Scale - MAS

93.041

20,00

60,00

11.

Модифицирана скала на Тардьо

Modified Tardieu Scale - MTS

93.007

30,00

90,00

12.

9 Hole Peg Test /9HPT/

93.008

20,00

60,00

13.

Box and Blocks Test

93.009

20,00

60,00

14.

Класификационна система за умения на ръцете (MACS) при ДЦП

Manual Ability Classification System - (MACS)

93.051

37,00

111,00

15.

Класификационни системи за ръка (различни нива)

Classification Systems Geschwind, Zancolli-Wilton, House

93.006

37,00

111,00

16.

Невро-кинезиологичен преглед и ниво на груба моторна функция - GMFCS - над 1г.6м. (лекар)

Neuro-kineziologic examination, level of gross motor function - GMFCS - over 18 months (medical doctor)

93.091

110,00

330,00

17.

Невро-кинезиологичен скрининг и определяне степен на риск за ЦП - до 1г.6м. (лекар)

Neuro-kineziol. screening, identification of CP-risk infants up to 18 mo (medical doctor)

93.092

110,00

330,00

18.

Невро-кинезиологичен преглед и ниво на груба моторна функция - GMFCS - над 1г.6м. (доцент/професор)

Neuro-kineziol. examination, level of gross motor function - GMFCS - over 18 months (professor)

93.093

198,00

594,00

19.

Невро-кинезиологичен скрининг и определяне степен на риск за ЦП - до 1г.6м. (доцент/професор)

Neuro-kineziol. screening, identification of CP-risk infants up to 18 mo (professor)

93.094

198,00

594,00

20.

Консултация по документи (епикриза и/или видеозапис) за преценка на рехабилитационен потенциал - лекар

Consultation by documents (epicrisis and/or video recording) about rehabilitation ability - medical doctor

93.095

88,00

264,00

21.

Консултация по документи (епикриза и/или видеозапис) за преценка на рехабилитационен потенциал - хабилитирано лице

Consultation by documents (epicrysis and/or video recording) about rehabilitation ability - professor

93.096

132,00

396,00

22.

Тест „ДЕЖ“

ADL - Activities of daily living assessment score

93.099

30,00

90,00

23.

Електроенцефалография (ЕЕГ)

Electroencephalografia  (EEG)

93.911

113,00

339,00

24.

Електромиография  (ЕМГ)

Electromiografia  (EMG)

93.082

90,00

270,00

25.

Компютърна педобарометрия   (КПБ)

Computerized Pedobarometrics  (CPB)

93.001

65,00

195,00

 

ІI. Физикална и Рехабилитационна Медицина - терапия за една процедура
II. Physical and Rehabilitation Medicine-therapy(one procedure)

 

 

 

26.

Ултразвукова терапия

Ultrasound therapy

00.091

20,00

60,00

27.

Ударно Вълнова Терапия за деца до 7 год.

Shock Wave Therapy for children to 7 years

00.092

54,00

162,00

28.

Ударно-Вълнова Терапия за деца от 7 до 18 год.

Shock Wave Therapy for children from 7 to 18 years

00.093

70,00

210,00

29.

Аналитична кинезитерапия
Analytic physiotherapy

93.12

39,00

117,00

30.

Механично трениране на ставни движения: механотерапия

Mechanical training of joint movements

93.141

31,00

93,00

31.

Електро-механично трениране ставни движения, МОТОМЕД

Electro-Mechanical Training of joint movements, MOTOMED

93.142

53,00

159,00

32.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, китка

Continuos passive movement with control, wrist

93.143

31,00

93,00

33.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, коляно

Continuos passive movement with control, knee

93.144

31,00

93,00

34.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, глезен

Continuos passive movement with control, ankle

93.145

31,00

93,00

35.

Вибрации, локални

Vibrations, local

93.171

20,00

60,00

36.

Масаж, медицински

Massage, medical

93.172

37,00

111,00

37.

Кинезитерапия по Войта

Рhysiotherapy ad modum Vojta (Reflex Locomotion)

93.191

46,00

138,00

38.

Кинезитерапия по Бобат (НДТ)

Physiotherapy ad modum Bobath (Neuro Develop. Therapy)

93.192

46,00

138,00

39.

Напасване на устройство за изправен стоеж

Adaptive device for standing

93.23

22,00

66,00

40.

Трениране за ползване протезно средство - позиционен стол

Training the use of prosthetic devices - Positional chair

93.241

22,00

66,00

41.

Трениране за ползв. протезно средство - количка за лазене

Training the use of prosthetic devices - stroller for crawling

93.242

22,00

66,00

42.

Трениране за ползване протезно средство - проходилка

Training the use of prosthetic devices - walker

93.243

24,00

72,00

43.

Стречинг на мускул или сухожилие

Stretching of muscle or tendon

93.27

20,00

60,00

44.

Топлинна терапия: термогел

Heat therapy with Thermo-gel

93.35

24,00

72,00

45.

Комбинирана терапия - миофийдбек с електростимулация

Combined therapy: Muscle-biofeedback with Functional Electric stimulation

93.381

70,00

210,00

46.

Комбинирана терапия - стречинг с термогел

Combined therapy: stretching with thermogel

93.382

31,00

93,00

47.

Терапия с нискочестотни токове - електростимулации

Functional electrical stimulation (FEC)

93.391

31,00

93,00

48.

Терапия със средночестотни токове

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)

93.392

31,00

93,00

49.

Електростимулация на лицева мускулатура - 9 позиции

Electrostimulation of facial muscles - 9 positions

93.393

54,00

162,00

50.

Магнитно поле, нискочестотно импулсно

Magnet-field (low-frequency, impulsive)

93.394

24,00

72,00

51.

Трениране на ежедневни дейности - ДЕЖ

Training activities of daily living

93.830

30,00

90,00

52.

Миофийдбек - за спастични или слаби мускули

Muscle biofeedback - for spastic or weak muscles

93.891

54,00

162,00

53.

Ерготерапия, вестибулаторно стимулиране

Ergotherapy , vestibular stimulation

93.892

31,00

93,00

54.

Ерготерапия,  рехабилитация на ръка

Ergotherapy, rehabilitation of upper limb

93.893

31,00

93,00

55.

Робот Асистирана Терапия, обучение ръка - робот Армео/Хокома, модел екзоскелетон.

Robot Assisted Therapy, upper limb - Armeo/Hocoma, design exoskeleton

93.890

97,00

291,00

56.

Робот Асистирана Терапия, обучение ръка - робот Армео-Сензо, модел енд-актюейтор

Robot Assisted Therapy, upper limb - Armeo-Senso/Hocoma, design end-actuator

93.897

97,00

291,00

57.

Робот Асистирана Терапия - обучение в ходене по бягаща пътека, робот Локохелп, модел енд-актюайтор

Robot Assisted Therapy - Treadmill Training with Locohelp, design  end-actuator

93.894

97,00

291,00

58.

Робот Асистирана Терапия - трениране на походка по бягаща пътека чрез екзоскелетон с обратна връзка - детски Локомат/Хокома

Robot Assisted Therapy - Treadmill Training by exoskeleton with feedback - Lokomat for children/Hocoma

93.89a

97,00

291,00

59.

Кинезиотейпинг до 2 полета

Kinesiotaping: 2 zones

93.895

20,00

60,00

60.

Виртуална Рехабилитация, горни/долни крайници, интелект: в среда тип "Нирвана" - 40 min.

Virual Rehabilitation, upper/lower limbs, mental activities, in "Nirvana" - 40 min.

93.896

49,00

147,00

61.

Виртуална Рехабилитация, горни/долни крайници, интелект: в среда тип "Нирвана" - 60 мин.

Virual Rehabilitation, upper/lower limbs, mental activities, in "Nirvana" - 60 min.

93.896

97,00

291,00

62.

Вибрационна терапия, цяло тяло

Whole Body Vibration therapy (WBV)

93.898

30,00

90,00

63.

Робот Асистирана Терапия - обучение в наземно ходене, мобилен робот Andago/Hocoma

Robot Assisted Therapy, training overground walking, mobile robot Andago/Hocoma

93.899

97,00

291,00

64.

Виртуална тренировка, за баланс на тялото и ориентация в пространството, в среда тип Valedo/Hocoma

Virtual training, body balance and space orientation, in "Valedo/Hocoma" environment

93.193

39,00

117,00

65.

Йонофореза, галванизация

Iontoforesis, Galvanization

99.27

22,00

66,00

66.

Хипотермия - криогел

Hypothermia - cryogel

99.811

22,00

66,00

67.

Хипотермия - криоджет

Hypothermia - air cryo-jet

99.812

22,00

66,00

68.

Хипотермия - крио-глава (минус 5 - 10 градуса Целзий)

Hypothermia - cryo-head (minus 5 - 10 Gr. Celsius)

99.813

22,00

66,00

69.

Хипербарна оксигенация (едноместна камера)

Hyperbaric Oxygenation    (single chamber)

93.95

65,00

195,00

70.

Ботулинов токсин А (Диспорт 300Е ) един флакон (БоТА)

Botulinum Toxin A (Dysport 300E) one flacon (BoTA)

99.57

413,00

413,00

71.

Интрамускулно Аплициране БоТА - 1 апликационна зона

Intramuscular application BoTA - 1 application zone

99.57

59,00

177,00

72.

Консумативи и обслужване при интрамуск. аплициране БоТА

Consume materials and service by the application of  BoTA

99.57

110,00

330,00

73.

Неинвазивна мозъчна стимулация

Репетитивна транскраниална магнитна стимулация

Noninvasive brain stimulation (NIBS)

Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)

96.001

61,00

183,00

74.

Неинвазивна мозъчна стимулация

Транскраниална директна (право)токова стимулация

Noninvasive brain stimulation (NIBS)

Transcranial direct current stimulation (tDCS)

96.002

43,00

129,00

 

ІII. Психология, логопедия и специална педагогика -  диагностика и тестуване -

III. Psychology, speech and special education - diadnostic and testing

 

 

 

75.

WISC-IV - скала за оценка на интелигентността на Уекслер за деца от 6 до 16 г. и 11 м.

WISC-IV - Wechsler Intelligence Scale for Children from 6 to 16 years and 11 months

94.011

65,00

195,00

76.

Диагностика на интелекта по Рейвън за деца от 5 до 11 години

Diagnosis of intelligence by Raven for children from 5 to 11 years

94.012

65,00

195,00

77.

Диагностика на интелекта по Рейвън за възрастни над 12 години

Diagnosis of intelligence by Raven for adults over 12 years

94.016

65,00

195,00

78.

Conners 3 - Оценка на хиперактивното разстройство с дефицит на вниманието от 6 до 18 години

Conners 3 - Assessement of hyperactivity disorder attention - deficit from 6 to 18 years

94.014

65,00

195,00

79.

Психологична оценка и тестване, психологична диагностика - Станфордска ревизия на Бине - Терман

Psychological assessment and testing, psychological diagnosis - Stanford revision of the Binet - Terman

94.081

65,00

195,00

80.

Методика на Манова-Томова за изследване на интелектуалното развитие от раждането до 3 годишна възраст

Manova-Tomova methodology for the study of intellectual development from birth to 3 years old

94.091

65,00

195,00

81.

Денвър II - тест за детско развитие

DENVER II - test for child's development

94.093

48,00

144,00

82.

Сензорна диагностика от специален педагог - 18 месеца до 8 години

Sensory diagnosis of special teacher - 18 months to 8 years

94.31

72,00

216,00

83.

Изследване на езиково - говорно развитие - до 3 год.

A study of language/speech development - up to 3 years

94.001

35,00

105,00

84.

Изследване на езиково-говорно развитие - над 3 год.

A study of language/speech development - over 3 years

94.002

48,00

144,00

85.

Диагностика на хранителните умения до 12 м.

Diagnosis of food skills up to 12 months

94.003

37,00

111,00

86.

Диагностика на хранителните умения над 12 м.

Diagnosis of food skills over 12 months

94.004

48,00

144,00

87.

Дортмундски скрининг тест за оценка на детското развитие DESK 3-6 R

Dortmund Developmental Screening for Children DESK 3-6 R

94.005

65,00

195,00

88.

Дортмундски скрининг тест за оценка на детското развитие DESK 3-6 R преди/след ХБО

Dortmund Developmental Screening for Children DESK 3-6 R before/after HBO

94.006

48,00

144,00

89.

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм - CARS 2

Childhood Autism Rating Scale, Second Edition - CARS 2

94.007

65,00

195,00

90.

Първоначална високоспециализирана диагностика от логопед

Initial high-specialized diagnostic of speech therapist

94.008

92,00

276,00

91.

Вторична високоспециализирана диагностика от логопед

Secondary high-specialized diagnostic of speech therapist

94.009

65,00

195,00

92.

Тест ДПЕ - Диагностика и превенция на езика 3-4 г.

Test DLP - Diagnostic and language prevention 3-4

94.017

48,00

144,00

93.

Първоначална високоспециализирана диагностика от специален педагог

Initial high-specialized diagnostic of special teacher

95.003

92,00

276,00

94.

Вторична високоспециализирана диагностика от специален педагог

Secondary high-specialized diagnostic of special teacher

95.004

65,00

195,00

95.

Високоспециализирана диагностика от психолог

High-specialized diagnostic of psychologist

95.005

92,00

276,00

96.

Вторична високоспециализирана диагностика от психолог

Secondary high-specialized diagnostic of psychologist

95.006

65,00

195,00

97.

Дислексия от 4 до 7 г. - тестуване от специален педагог

Dyslexia from 4 to 7 years - testing by special teacher

95.001

65,00

195,00

98.

Обследване на училищна готовност от специален педагог

Survey of school readiness by special teacher

95.002

65,00

195,00

98.1

Рехабилитационен екип, немедицински специалисти

Rehabilitation team, non-medical specialists

95.007

60,00

180,00

 

IV. Психология, логопедия и специална педагогика - терапия за една процедура -

IV. Psychology, speech and special education - treatment  for one procedure

 

 

 

99.

Рекреационна терапия - тип монтесори

Recreational therapy - Montessori type

93.810

36,00

108,00

100.

Рекреационна терапия - Компютърно обучение

Recreational therapy - Computer training

93.812

37,00

111,00

101.

Стимулиране в мултисензорна стая - 20 мин.

Laboratory multi-sensor stimulation - 20 min.

93.86

22,00

66,00

102.

Стимулиране в мултисензорна стая - 40 мин.

Laboratory multi-sensor stimulation - 40 min.

93.86

30,00

90,00

103.

Рекреационна терапия - тип монтесори - над 2 год. групово занимание

Recreational therapy - type of Montessori - over 2 years - group activity

93.813

20,00

60,00

104.

Групова работа с психолог - Психодрама

Group work with a psychologist - Psychodrama

93.817

30,00

90,00

105.

Индивидуална работа с психолог - Психодрама

Individual work with a psychologist - Psychodrama

93.818

30,00

90,00

106.

ЕЕГ-биофийдбек, невротрейнинг

EEG-biofeedback, neurotraining

93.819

72,00

216,00

107.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при комуникативни нарушения

Training in speech defects - Coaching in Communication Disorders

93.740

36,00

108,00

108.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при комуникативни нарушения - над 3 г. групово занимание

Training in speech defects - Coaching in Communication Disorders - over 3 y. - group activity

93.743

20,00

60,00

109.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при гласови нарушения

Training in speech defects - Coaching for voice disorders

93.749

36,00

108,00

110.

Трениране при говорни дефекти - Музикална терапия от 1 до 4 г. в група

Training in speech defects, Music therapy from 1 to 4 years; group activity

93.746

20,00

60,00

111.

Трениране при говорни дефекти - Индивидуална музикална терапия

Training in speech defects - Individual music therapy

93.747

30,00

90,00

112.

Трениране при говорни дефекти - Музикална терапия над 4г. в група

Training in speech defects - Music therapy over 4 years, group

93.748

20,00

60,00

113.

Друго говорно трениране и лечение
Other speech training and therapy

93.758

36,00

108,00

114.

Друго говорно трениране и лечение до 3 г., групово занимание

Other speech training and therapy up to 3 years, group

93.753

20,00

60,00

115.

Друго говорно трениране и лечение - групово, над 3 г.

Other speech training and therapy - group, over 3 years

93.754

20,00

60,00

116.

Друго говорно трениране и лечение - Орофациална терапия

Other speech training and therapy - Oro - facial therapy

93.755

30,00

90,00

117.

Друго говорно трениране и лечение - Хранителна терапия,

Other speech training and therapy - Eating therapy

93.756

30,00

90,00

118.

Друго говорно трениране и лечение - Терапия при отклонение в предречевото развитие,
Other speech training and therapy - Treatment by retardation of speech development,

93.757

36,00

108,00

119.

Образователна терапия

Educational Therapy

93.820

36,00

108,00

120.

Групова Арт терапия със специален педагог

Group Art therapy with a special teacher

93.821

36,00

108,00

121.

Индивидуална Арт терапия със специален педагог

Individual Art therapy with a special teacher

93.822

36,00

108,00

122.

Арт терапия с клиничен психолог - групова терапия

Art therapy with а clinical psychologist - Group therapy

93.821

36,00

108,00

123.

Арт терапия с клиничен психолог - индивидуална терапия

Art therapy with а clinical psychologist - Individual therapy

93.822

36,00

108,00

124.

Образователна терапия - Зелено училище

Educational therapy - Green school

93.823

11,00

33,00

125.

Образователна терапия - над 2г. - групово занимание
Educational therapy - over 2 years - group activity

93.825

20,00

60,00

126.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Зелено лято

Recreational (recovered) therapy - Green Summer

93.814

11,00

33,00

127.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Индивидуална музикотерапия от 2 до 18 години

Individual music therapy from 2 to 18 years

93.815

30,00

90,00

128.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Групова музикотерапия от 2 до 18 години

Group music therapy from 2 to 18 years

93.815

30,00

90,00

 

V. Болничен престой

V. Only hospitalization

 

 

 

129.

Денонощен стационар /от 07,00 до 07,00 ч./

24 hours hospitalization with duty medical staff

ZBF0020

37,00

111,00

130.

Дневен стационар /от 08,00 до 17,00 ч./

12 hours hospitalization with duty medical staff

ZBF0021

30,00

90,00

131.

Дневен пакет медицинско наблюдение от 09:00 до 17:00 ч. и грижи към Медицински център без храна с вкл. aрт терапия и/или музикотерапия

Daily package of medical observation from 09:00 to 17:00 and care at the Medical Center without food with incl. art therapy and/or music therapy

ZBF0034

56,00

168,00

 

VІ. Допълнително поискани услуги (на ден)

VI. Additional requested services (per day)

 

 

 

132.

Консултация с родителя без преглед на детето (за лекар)
Consultation with the parent without examination of the child  (for medical doctor)

94.426

37,00

111,00

133.

Самостоятелна стая (TV, климатик, хладилник) за един/двама придружител/и (с включена храна за 1 придружител) за периода от 01.06 до 15.09.2022 г.

Single room (TV, air condition, refrigerator) for one/two accompanying person/s (including food for 1 accompanying person) for the period from 01.06 to 15.09.2022

ZFBA00E

30,00

90,00

134.

Храна за придружител/пациент (закуска, обяд, закуска и вечеря)

Menu for accompanying person/patient (breakfast, lunch, dinner)

 

съгласно договор за кетъринг

съгласно договор за кетъринг

 

VII. Административни услуги

 

Цена без ДДС

Цена без ДДС

135.

Издаване на административен документ, служебна бележка (удостоверение), медицински документ неизискващ преглед или дубликат на документ

ZZ027Z1
ZZ027ZD

30,00

90,00

136.

Документ за бивши служители

ZZ027ZF
ZZ027ZH

30,00

90,00

137.

Издаване на служебна бележка (удостоверение) - експресно, в рамките на един час

ZZ029Z2
ZZ029Z3

60,00

180,00

138.

Подаване на заявление за упражняване на права по чл.15-чл.22 от Регламент(ЕС) 2016/679 за трети и следващ път в рамките на 12 месеца

ZZ027ZK

ZZ027ZL

200,00

 

*Забележки:

1.         Процедурите се заплащат отделно от болничния престой;

2.         Единичната цена на консултации и диагностика от лекари, както и терапевтични процедури - медицински и немедицински, провеждани в събота или в неделя се получава, като съответната стойност от ценоразписа се умножи с коефициент 1,5.

3.         При стационарно лечение се запазва място, като предварително се заплащат 30% от стойността на плануваното лечение по номера на банковата сметка на Болницата:

IBAN BG44CECB979010H4755300 BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка АД, клон София

4.         Ценоразписът важи и за услугите, предлагани от Медицинския Център към Болницата.

Номер на банковата сметка на Медицинския център:

IBAN BG42CECB979010H4960200 BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка АД, клон София

5.         Отстъпки за граждани от EU :

5.1. за  "Касова поръчка" на обща стойност повече от 750 лв. за десетдневен период, платена преди началото на курса - 5%;

5.2. за  "Касова поръчка" на обща стойност повече от 1000 лв. за десетдневен период, платена преди началото на курса - 10%;

 

* Notes:

1. Procedures paid separately from the hospitalization;

2.         The price of consultation and diagnosis by doctors, also as therapeutic procedures - medical and non-medical, performed on Saturday or Sunday is formed by the corresponding value of the Price list multiplied by 1.5;

3. In inpatient space shall be reserved in advance to pay 30% of planned treatment of bank account number of the hospital:

IBAN BG44CECB979010H4755300 BIC CECBBGSF, Central Cooperative Bank AD, Sofia Branch

4. Price list applies to services provided by Meical Center of the Hospital.

Bank account number of the Meical Center:

IBAN BG42CECB979010H4960200 BIC CECBBGSF, Central Cooperative Bank AD, Sofia Branch

5.         Discounts for citizens from EU:

5.1. for "Cash order" with a total amount more than 750 BGN for a ten-day period paid before the beginning of the course - 5%;

5.2. for "Cash order" with a total amount more than 1000 BGN for a ten-day period paid before the beginning of the course - 10%;

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София