АКТУАЛЕН ЦЕНОРАЗПИС

ЦЕНОРАЗПИС

НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА

в сила от 22.06.2020 г.

УТВЪРДИЛ: доц. д - р Ив. ЧАВДАРОВ, дм - Управител

 

PRICE - LIST

FOR MEDICAL SERVICE BY CHOISE OF THE PATIENT -

Valid from 22.06.2020

APPROVED: Prof. Ivan CHAVDAROV, MD - Manager

 

ДЕЙНОСТ

 

 

 

 

 

ACTIVITY

Процедура, код

 

 

procedure code

 

Цени за граждани от EU, лв. -

 

prices

for EU citizens (leva)

Цени за граждани извън EU,лв.

 

prices

for non - EU citizens (leva)

 

І. Рехабилитационна Медицина - физикална и функционална диагностика и тестуване
I. Rehabilitation, diagnostics and testing

 

 

 

1.

Тест на Холт - за груба моторика на бебета
Holt’s Test

93.000

27,00

81,00

2.

Скала за активни движения - при Акушерски парези
Scale for active movements - for Brachyal Plexux Palsy

93.013

27,00

81,00

3.

Тест на Малет при Акушерски парези
Mallet`s Test for Brachyal Plexux Palsy

93.014

27,00

81,00

4.

Тест за ходене (издръжливост)
“One minute walk” Test

93.002

14,00

42,00

5.

Тест за развитие на баланса
Ghent Developmental Balance Test

93.003

81,00

243,00

6.

Тест за ходене (бързина и баланс)
Time Up and Go (TUG) Test

93.004

14,00

42,00

7.

Тест за оценка на уменията на ръцете
Assessment Melbourne

93.005

81,00

243,00

8.

Класификационна система за груби моторни функции
Gross Motor Function Classification System - GMFCS

93.02

27,00

81,00

9.

Изследване на груби моторни функции (GMFM - 66)
Gross Motor Function Measurement (GMFM - 66)

93.021

36,00

108,00

10.

Модифицирана скала на Ашуърт
Modified Ashworth Scale - MAS

93.041

14,00

42,00

11.

Модифицирана скала на Тардьо
Modified Tardieu Scale - MTS

93.007

21,00

63,00

12.

9 Hole Peg Test /9HPT/

93.008

14,00

42,00

13.

Box and Blocks Test

93.009

14,00

42,00

14.

Класификационна система за умения на ръцете (MACS) при ДЦП
Manual Ability Classification System - (MACS)

93.051

27,00

81,00

15.

Класификационни системи за ръка (различни нива)
Classification Systems Geschwind, Zancolli-Wilton, House

93.006

27,00

81,00

16.

Невро-кинезиологичен преглед и ниво на груба моторна функция - GMFCS - над 1г.6м. (лекар)
Neuro-kineziologic examination, level of gross motor function - GMFCS - over 18 months (medical doctor)

93.091

68,00

204,00

17.

Невро-кинезиологичен скрининг и определяне степен на риск за ЦП - до 1г.6м. (лекар)
Neuro-kineziol. screening, identification of CP-risk infants up to 18 mo (medical doctor)

93.092

68,00

204,00

18.

Невро-кинезиологичен преглед и ниво на груба моторна функция - GMFCS - над 1г.6м. (доцент/професор)
Neuro-kineziol. examination, level of gross motor function - GMFCS - over 18 months (professor)

93.093

134,00

402,00

19.

Невро-кинезиологичен скрининг и определяне степен на риск за ЦП - до 1г.6м. (доцент/професор)
Neuro-kineziol. screening, identification of CP-risk infants up to 18 mo (professor)

93.094

134,00

402,00

20.

Консултация по документи (епикриза и/или видеозапис) за преценка на рехабилитационен потенциал - лекар
Consultation by documents (epicrisis and/or video recording) about rehabilitation ability - medical doctor

93.095

100,00

200,00

21.

Консултация по документи (епикриза и/или видеозапис) за преценка на рехабилитационен потенциал - хабилитирано лице
Consultation by documents (epicrysis and/or video recording) about rehabilitation ability - professor

93.096

200,00

400,00

22.

Тест „ДЕЖ“
ADL - Activities of daily living assessment score

93.099

21,00

63,00

23.

Електроенцефалография (ЕЕГ)
Electroencephalografia (EEG)

93.911

83,00

249,00

24.

Електромиография (ЕМГ)
Electromiografia (EMG)

93.082

66,00

198,00

25.

Компютърна педобарометрия (КПБ)
Computerized Pedobarometrics (CPB)

93.001

48,00

144,00

 

ІI. Физикална и Рехабилитационна Медицина - терапия за една процедура
II. Physical and Rehabilitation Medicine-therapy(one procedure)

 

 

 

26.

Ултразвукова терапия
Ultrasound therapy

00.091

14,00

42,00

27.

Ударно Вълнова Терапия за деца до 7 год.
Shock Wave Therapy for children to 7 years

00.092

40,00

120,00

28.

Ударно-Вълнова Терапия за деца от 7 до 18 год.
Shock Wave Therapy for children from 7 to 18 years

00.093

51,00

153,00

29.

Аналитична кинезитерапия
Analytic physiotherapy

93.12

28,00

84,00

30.

Механично трениране на ставни движения: механотерапия
Mechanical training of joint movements

93.141

22,00

66,00

31.

Електро-механично трениране ставни движения, МОТОМЕД
Electro-Mechanical Training of joint movements, MOTOMED

93.142

39,00

117,00

32.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, китка
Continuos passive movement with control, wrist

93.143

22,00

66,00

33.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, коляно
Continuos passive movement with control, knee

93.144

22,00

66,00

34.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, глезен
Continuos passive movement with control, ankle

93.145

22,00

66,00

35.

Вибрации, локални
Vibrations, local

93.171

14,00

42,00

36.

Масаж, медицински
Massage, medical

93.172

27,00

81,00

37.

Кинезитерапия по Войта
Рhysiotherapy ad modum Vojta (Reflex Locomotion)

93.191

33,00

99,00

38.

Кинезитерапия по Бобат (НДТ)
Physiotherapy ad modum Bobath (Neuro Develop. Therapy)

93.192

33,00

99,00

39.

Напасване на устройство за изправен стоеж
Adaptive device for standing

93.23

16,00

48,00

40.

Трениране за ползване протезно средство - позиционен стол
Training the use of prosthetic devices - Positional chair

93.241

16,00

48,00

41.

Трениране за ползв. протезно средство - количка за лазене
Training the use of prosthetic devices - stroller for crawling

93.242

16,00

48,00

42.

Трениране за ползване протезно средство - проходилка
Training the use of prosthetic devices - walker

93.243

17,00

51,00

43.

Стречинг на мускул или сухожилие
Stretching of muscle or tendon

93.27

14,00

42,00

44.

Топлинна терапия: термогел
Heat therapy with Thermo-gel

93.35

17,00

51,00

45.

Комбинирана терапия: миофийдбек с електростимулация
Combined therapy: Muscle-biofeedback with Functional Electric stimulation

93.381

51,00

153,00

46.

Комбинирана терапия: стречинг с термогел
Combined therapy: stretching with thermogel

93.382

22,00

66,00

47.

Терапия с нискочестотни токове - електростимулации
Functional electrical stimulation (FEC)

93.391

22,00

66,00

48.

Терапия със средночестотни токове
Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)

93.392

22,00

66,00

49.

Електростимулация на лицева мускулатура - 9 позиции
Electrostimulation of facial muscles - 9 positions

93.393

40,00

120,00

50.

Магнитно поле, нискочестотно импулсно
Magnet-field (low-frequency, impulsive)

93.394

17,00

51,00

51.

Трениране на ежедневни дейности - ДЕЖ
Training activities of daily living

93.830

21,00

63,00

52.

Миофийдбек - за спастични или слаби мускули
Muscle biofeedback - for spastic or weak muscles

93.891

40,00

120,00

53.

Ерготерапия, вестибулаторно стимулиране
Ergotherapy , vestibular stimulation

93.892

22,00

66,00

54.

Ерготерапия, рехабилитация на ръка
Ergotherapy, rehabilitation of upper limb

93.893

22,00

66,00

55.

Робот Асистирана Терапия, обучение ръка - робот Армео/Хокома, модел екзоскелетон.

* Продължителност - 60 минути
Robot Assisted Therapy, upper limb - Armeo/Hocoma, design exosceleton

* Duration is 60 minutes

93.890

72,00

216,00

56.

Робот Асистирана Терапия, обучение ръка - робот Армео-Сензо, модел енд-актюейтор

* Продължителност - 60 минути
Robot Assisted Therapy, upper limb - Armeo-Senso/Hocoma, design end-actuator

* Duration is 60 minutes

93.897

72,00

216,00

57.

Робот Асистирана Терапия - обучение в ходене по бягаща пътека, робот Локохелп, модел енд-актюайтор

* Продължителност - 60 минути
Robot Assisted Therapy - Treadmill Training with Locohelp, design end-actuator

* Duration is 60 minutes

93.894

72,00

216,00

58.

Кинезиотейпинг до 2 полета
Kinesiotaping: 2 zones

93.895

14,00

42,00

59.

Виртуална Рехабилитация, горни/долни крайници, интелект: в среда тип "Нирвана"

* Продължителност - 60 минути

Virual Rehabilitation, upper/lower limbs, mental activities, in "Nirvana" environment

* Duration is 60 minutes

93.896

72,00

216,00

60.

Вибрационна терапия, цяло тяло
Whole Body Vibration therapy (WBV)

93.898

21,00

63,00

61.

Робот Асистирана Терапия - обучение в наземно ходене, мобилен робот Andago/Hocoma

* Продължителност - 60 минути
Robot Assisted Therapy, training overground walking, mobile robot Andago/Hocoma

* Duration is 60 minutes

93.899

72,00

216,00

62.

Виртуална тренировка, за баланс на тялото и ориентация в пространството, в среда тип Valedo/Hocoma

* Продължителност - 60 минути
Virtual training, body balance and space orientation, in "Valedo/Hocoma" environment

* Duration is 60 minutes

93.193

56,00

168,00

63.

Йонофореза ,галванизация
Iontoforesis, Galvanization

99.27

16,00

48,00

64.

Хипотермия - криогел
Hypothermia - cryogel

99.811

16,00

48,00

65.

Хипотермия - криоджет
Hypothermia - air cryo-jet

99.812

16,00

48,00

66.

Хипотермия - крио-глава (минус 5 - 10 градуса Целзий)
Hypothermia - cryo-head (minus 5 - 10 Gr. Celsius)

99.813

16,00

48,00

67.

Хипербарна оксигенация (едноместна камера)
Hyperbaric Oxygenation (single chamber)

93.95

48,00

144,00

68.

Ботулинов токсин А (Диспорт 300Е ) един флакон (БоТА)
Botulinum Toxin A (Dysport 300E) one flacon (BoTA)

99.57

375,00

375,00

69.

Интрамускулно Аплициране БоТА - 1 апликационна зона
Intramuscular application BoTA - 1 application zone

99.57

48,00

144,00

70.

Консумативи и обслужване при интрамуск. аплициране БоТА

Consume materials and service by the application of BoTA

99.57

88,00

264,00

 

ІII. Психология, логопедия и специална педагогика - диагностика и тестуване –

III. Psychology, speech and special education - diadnostic and testing

 

 

 

71.

WISC-IV - скала за оценка на интелигентността на Уекслер за деца от 6 до 16 г. и 11 м.
WISC-IV - Wechsler Intelligence Scale for Children from 6 to 16 years and 11 months

94.011

48,00

144,00

72.

Диагностика на интелекта по Рейвън за деца от 5 до 11 години
Diagnosis of intelligence by Raven for children from 5 to 11 years

94.012

48,00

144,00

73.

Диагностика на интелекта по Рейвън за възрастни над 12 години
Diagnosis of intelligence by Raven for adults over 12 years

94.016

48,00

144,00

74.

Conners 3 - Оценка на хиперактивното разстройство с дефицит на вниманието от 6 до 18 години
Conners 3 - Assessement of hyperactivity disorder attention - deficit from 6 to 18 years

94.014

48,00

144,00

75.

Психологична оценка и тестване, психологична диагностика - Станфордска ревизия на Бине - Терман
Psychological assessment and testing, psychological diagnosis - Stanford revision of the Binet - Terman

94.081

48,00

144,00

76.

Методика на Манова-Томова за изследване на интелектуалното развитие от раждането до 3 годишна възраст
Manova-Tomova methodology for the study of intellectual development from birth to 3 years old

94.091

48,00

144,00

77.

Денвър II - тест за детско развитие
DENVER II - test for child's development

94.093

35,00

105,00

78.

Сензорна диагностика от специален педагог - 18 месеца до 8 години
Sensory diagnosis of special teacher - 18 months to 8 years

94.31

53,00

159,00

79.

Изследване на езиково - говорно развитие - до 3 год.
A study of language/speech development - up to 3 years

94.001

25,00

75,00

80.

Изследване на езиково-говорно развитие - над 3 год.
A study of language/speech development - over 3 years

94.002

35,00

105,00

81.

Диагностика на хранителните умения до 12 м.
Diagnosis of food skills up to 12 months

94.003

27,00

81,00

82.

Диагностика на хранителните умения над 12 м.
Diagnosis of food skills over 12 months

94.004

35,00

105,00

83.

Developmental Profile 3 - обследване на деца от 0 до 12 години и изработване на програма
Developmental Profile 3 - survey of children from 0 to 12 years and program development

94.005

48,00

144,00

84.

Developmental Profile 3 - обследване на деца от 0 до 12 години преди/след ХБО
Developmental Profile 3 - survey of children from 0 to 12 years before/after HBO

94.006

35,00

105,00

85.

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм - CARS 2
Childhood Autism Rating Scale, Second Edition - CARS 2

94.007

48,00

144,00

86.

Първоначална високоспециализирана диагностика от логопед
Initial high-specialized diagnostic of speech therapist

94.008

68,00

204,00

87.

Вторична високоспециализирана диагностика от логопед
Secondary high-specialized diagnostic of speech therapist

94.009

48,00

144,00

88.

Първоначална високоспециализирана диагностика от специален педагог
Initial high-specialized diagnostic of special teacher

95.003

68,00

204,00

89.

Вторична високоспециализирана диагностика от специален педагог
Secondary high-specialized diagnostic of special teacher

95.004

48,00

144,00

90.

Високоспециализирана диагностика от психолог
High-specialized diagnostic of psychologist

95.005

68,00

204,00

91.

Вторична високоспециализирана диагностика от психолог
Secondary high-specialized diagnostic of psychologist

95.006

48,00

144,00

92.

Дислексия от 4 до 7 г. - тестуване от специален педагог
Dyslexia from 4 to 7 years - testing by special teacher

95.001

48,00

144,00

93.

Обследване на училищна готовност от специален педагог
Survey of school readiness by special teacher

95.002

48,00

144,00

 

IV. Психология, логопедия и специална педагогика - терапия за една процедура -
IV. Psychology, speech and special education - treatment for one procedure

 

 

 

94.

Рекреационна терапия -тип монтесори
Recreational therapy - Montessori type

93.810

26,00

78,00

95.

Рекреационна терапия - Компютърно обучение
Recreational therapy - Computer training

93.812

27,00

81,00

96.

Стимулиране в мултисензорна стая
Laboratory multi-sensor stimulation

93.86

21,00

63,00

97.

Рекреационна терапия - тип монтесори - над 2 год. групово занимание
Recreational therapy - type of Montessori - over 2 years - group activity

93.813

14,00

42,00

98.

Групова работа с психолог - Психодрама
Group work with a psychologist - Psychodrama

93.817

21,00

63,00

99.

Индивидуална работа с психолог - Психодрама
Individual work with a psychologist - Psychodrama

93.818

21,00

63,00

100.

ЕЕГ-биофийдбек, невротрейнинг
* Продължителност - 40 минути
EEG-biofeedback, neurotraining
* Duration is 40 minutes

93.819

53,00

159,00

101.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при комуникативни нарушения
Training in speech defects - Coaching in Communication Disorders

93.740

26,00

78,00

102.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при комуникативни нарушения - над 3 г. групово занимание -
Training in speech defects - Coaching in Communication Disorders - over 3 y. - group activity

93.743

14,00

42,00

103.

Трениране при говорни дефекти - Трениране при гласови нарушения
Training in speech defects - Coaching for voice disorders

93.749

26,00

78,00

104.

Трениране при говорни дефекти - Музикална терапия от 1 до 4 г. в група
Training in speech defects, Music therapy from 1 to 4 years; group activity

93.746

14,00

42,00

105.

Трениране при говорни дефекти - Индивидуална музикална терапия
Training in speech defects - Individual music therapy

93.747

21,00

63,00

106.

Трениране при говорни дефекти - Музикална терапия над 4г. в група
Training in speech defects - Music therapy over 4 years, group

93.748

14,00

42,00

107.

Друго говорно трениране и лечение
Other speech training and therapy

93.758

26,00

78,00

108.

Друго говорно трениране и лечение до 3 г., групово занимание -
Other speech training and therapy up to 3 years, group

93.753

14,00

42,00

109.

Друго говорно трениране и лечение - групово, над 3 г.
Other speech training and therapy - group, over 3 years

93.754

14,00

42,00

110.

Друго говорно трениране и лечение - Орофациална терапия
Other speech training and therapy - Oro - facial therapy

93.755

21,00

63,00

111.

Друго говорно трениране и лечение - Хранителна терапия,
Other speech training and therapy - Eating therapy

93.756

21,00

63,00

112.

Друго говорно трениране и лечение - Терапия при отклонение в предречевото развитие,
Other speech training and therapy - Treatment by retardation of speech development,

93.757

26,00

78,00

113.

Образователна терапия
Educational Therapy

93.820

26,00

78,00

114.

Групова Арт терапия със специален педагог
Group Art therapy with a special teacher

93.821

26,00

78,00

115.

Индивидуална Арт терапия със специален педагог
Individual Art therapy with a special teacher

93.822

26,00

78,00

116.

Арт терапия с клиничен психолог - групова терапия

Art therapy with а clinical psychologist - Group therapy

93.821

26,00

78,00

117.

Арт терапия с клиничен психолог - индивидуална терапия

Art therapy with а clinical psychologist - Individual therapy

93.822

26,00

78,00

118.

Образователна терапия - Зелено училище в къщи
Educational therapy - Green school at home

93.823

15,00

45,00

119.

Образователна терапия - над 2г. - групово занимание
Educational therapy - over 2 years - group activity

93.825

14,00

42,00

120.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Зелено лято в къщи
Recreational (recovered) therapy - Green Summer at home

93.814

15,00

45,00

121.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Индивидуална музикотерапия от 2 до 18 години
Individual music therapy from 2 to 18 years

93.815

21,00

63,00

122.

Рекреационна (възстановителна) терапия - Групова музикотерапия от 2 до 18 години
Group music therapy from 2 to 18 years

93.815

21,00

63,00

 

V. Болничен престой за рехабилитация
(без процедури)
V. Only hospitalization
(without procedures)

 

 

 

123.

Денонощен стационар /от 07,00 до 07,00 ч./
24 hours hospitalization with duty medical staff

ZBF0020

27,00

81,00

124.

Дневен стационар /от 07,00 до 19,00 ч./
12 hours hospitalization with duty medical staff

ZBF0021

21,00

63,00

 

VІ. Допълнително поискани услуги (на ден)
VI. Additional requested services (per day)

 

 

 

125.

Консултация с родителя без преглед на детето (за лекар)
Consultation with the parent without examination of the child (for medical doctor)

94.426

27,00

81,00

126.

 

 

 

 

127.

Самостоятелна стая (TV, климатик, хладилник) за дете/близнаци с един/двама придружител/и
Single room (TV, air condition, refrigerator) for child/twins and one/two accompanying person/s

ZFBA00E

40,00

120,00

128.

Храна за 1 придружител /закуска, обяд, закуска и вечеря/
Menu for one accompanying person /breakfast, lunch, dinner/

 

съгласно договор за кетъринг

съгласно договор за кетъринг

 

VII. Административни услуги

 

Цена без ДДС

Цена без ДДС

129.

Издаване на административен документ, служебна бележка (удостоверение), медицински документ неизискващ преглед или дубликат на документ

ZZ027Z1
ZZ027ZD

20,00

60,00

130.

Документ за бивши служители

ZZ027ZF
ZZ027ZH

20,00

60,00

131.

Издаване на служебна бележка (удостоверение) - експресно, в рамките на един час

ZZ029Z2
ZZ029Z3

40,00

120,00

132.

Подаване на заявление за упражняване на права по чл.15-чл.22 от Регламент(ЕС) 2016/679 за трети и следващ път в рамките на 12 месеца

ZZ027ZK

ZZ027ZL

150,00

 

 

 

 

*Забележки:

1. Процедурите се заплащат отделно от болничния престой;

2. Единичната цена на консултации и диагностика от лекари, както и терапевтични процедури - медицински и немедицински, провеждани в събота или в неделя се получава, като съответната стойност от ценоразписа се умножи с коефициент 1,5.

3. При стационарно лечение се запазва място, като предварително се заплащат 30% от стойността на плануваното лечение по номера на банковата сметка на Болницата:

IBAN BG44CECB979010H4755300 BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка АД, клон София

4. Ценоразписът важи и за услугите, предлагани от Медицинския Център към Болницата.

Номер на банковата сметка на Медицинския център:

IBAN BG42CECB979010H4960200 BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка АД, клон София

5. Отстъпки за граждани от EU :

5.1. за "Касова поръчка" на обща стойност повече от 750 лв. за десетдневен период, платена преди началото на курса - 5%;

5.2. за "Касова поръчка" на обща стойност повече от 1000 лв. за десетдневен период, платена преди началото на курса - 10%;

 

* Notes:

1. Procedures paid separately from the hospitalization;

2. The price of consultation and diagnosis by doctors, also as therapeutic procedures - medical and non-medical, performed on Saturday or Sunday is formed by the corresponding value of the Price list multiplied by 1.5;

3. In inpatient space shall be reserved in advance to pay 30% of planned treatment of bank account number of the hospital:

IBAN BG44CECB979010H4755300 BIC CECBBGSF, Central Cooperative Bank AD, Sofia Branch

4. Price list applies to services provided by Meical Center of the Hospital.

Bank account number of the Meical Center:

IBAN BG42CECB979010H4960200 BIC CECBBGSF, Central Cooperative Bank AD, Sofia Branch

5. Discounts for citizens from EU:

5.1. for "Cash order" with a total amount more than 750 BGN for a ten-day period paid before the beginning of the course - 5%;

5.2. for "Cash order" with a total amount more than 1000 BGN for a ten-day period paid before the beginning of the course - 10%;

Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -