ЦЕНОРАЗПИС в сила от 01.06.2024 г.

ЦЕНОРАЗПИС

НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА

в сила от 01.06.2024 г.

УТВЪРДИЛ: доц. д - р Ив. ЧАВДАРОВ, дм - Управител

 

PRICE - LIST

FOR MEDICAL SERVICE BY CHOISE OF THE PATIENT -

Valid from 01.06.2024

APPROVED: Prof. Ivan CHAVDAROV, MD - Manager

 

ДЕЙНОСТ

 

 

 

ACTIVITY

Цени за граждани от EU, лв,

 

prices for EU citizens (leva)

Цени за граждани извън EU,лв,

 

 

 

prices for non - EU citizens (leva)

за първи терапевтичен курс

 

for the first therapeutic course

 

за пореден терапевтичен курс

 

for second and more therapeutic course

 

 

І. Рехабилитационна Медицина - физикална и функционална диагностика и тестуване
I. Rehabilitation, diagnostics and testing

 

 

 

1.

Тест на Холт - за груба моторика на бебета

Holt’s Test

50,00

41,00

82,00

2.

Скала за активни движения - при Акушерски парези

Scale for active movements - for Brachyal Plexux Palsy

50,00

41,00

82,00

3.

Тест на Малет при Акушерски парези

Mallet`s Test for Brachyal Plexux Palsy

50,00

41,00

82,00

4.

Тест за ходене (издръжливост)

“One minute walk” Test

27,00

22,00

44,00

5.

Тест за развитие на баланса

Ghent Developmental Balance Test

147,00

122,00

244,00

6.

Тест за ходене (бързина и баланс)

Time Up and Go (TUG) Test

27,00

22,00

44,00

7.

Тест за оценка на уменията на ръцете

Assessment Melbourne

147,00

122,00

244,00

8.

Класификационна система за груби моторни функции

Gross Motor Function Classification System - GMFCS

50,00

41,00

82,00

9.

Изследване на груби моторни функции (GMFM-66)

Gross Motor Function Measurement (GMFM-66)

65,00

54,00

108,00

10.

Модифицирана скала на Ашуърт

Modified Ashworth Scale - MAS

27,00

22,00

44,00

11.

Модифицирана скала на Тардьо

Modified Tardieu Scale - MTS

40,00

33,00

66,00

12.

9 Hole Peg Test /9HPT/

27,00

22,00

44,00

13.

Box and Blocks Test

27,00

22,00

44,00

14.

Класификационна система за умения на ръцете (MACS) при ДЦП

Manual Ability Classification System - (MACS)

50,00

41,00

82,00

15.

Класификационни системи за ръка (различни нива)

Classification Systems Geschwind, Zancolli-Wilton, House

50,00

41,00

82,00

16.

Невро-кинезиологичен преглед и ниво на груба моторна функция - GMFCS - над 1г.6м. (лекар)

Neuro-kineziologic examination, level of gross motor function - GMFCS - over 18 months (medical doctor)

120,00

100,00

200,00

17.

Невро-кинезиологичен скрининг и определяне степен на риск за ЦП - до 1г.6м. (лекар)

Neuro-kineziol. screening, identification of CP-risk infants up to 18 mo (medical doctor)

120,00

100,00

200,00

18.

Невро-кинезиологичен преглед и ниво на груба моторна функция - GMFCS - над 1г.6м. (доцент/професор)

Neuro-kineziol. examination, level of gross motor function - GMFCS - over 18 months (professor)

238,00

198,00

396,00

19.

Невро-кинезиологичен скрининг и определяне степен на риск за ЦП - до 1г.6м. (доцент/професор)

Neuro-kineziol. screening, identification of CP-risk infants up to 18 mo (professor)

238,00

198,00

396,00

20.

Тест „ДЕЖ“

ADL - Activities of daily living assessment score

40,00

33,00

66,00

21.

Електроенцефалография (ЕЕГ)

Electroencephalografia  (EEG)

152,00

126,00

252,00

22.

Компютърна педобарометрия (КПБ)

Computerized Pedobarometrics (CPB)

87,00

72,00

144,00

 

ІI. Физикална и Рехабилитационна Медицина - терапия за една процедура
II. Physical and Rehabilitation Medicine-therapy(one procedure)

 

 

 

23.

Ултразвукова терапия

Ultrasound therapy

27,00

22,00

44,00

24.

Ударно-Вълнова Терапия за деца до 7 год.

Shock Wave Therapy for children to 7 years

72,00

60,00

120,00

25.

Ударно-Вълнова Терапия за деца от 7 до 18 год.

Shock Wave Therapy for children from 7 to 18 years

94,00

78,00

156,00

26.

Аналитична кинезитерапия

Analytic physiotherapy

52,00

43,00

86,00

27.

Механично трениране на ставни движения: механотерапия

Mechanical training of joint movements

41,00

34,00

68,00

28.

Електро-механично трениране ставни движения, МОТОМЕД

Electro-Mechanical Training of joint movements, MOTOMED

71,00

59,00

118,00

29.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, китка

Continuos passive movement with control, wrist

41,00

34,00

68,00

30.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, коляно

Continuos passive movement with control, knee

41,00

34,00

68,00

31.

Продължително пасивно раздвижване с контрол, глезен

Continuos passive movement with control, ankle

41,00

34,00

68,00

32.

Вибрации, локални

Vibrations, local

27,00

22,00

44,00

33.

Масаж, медицински

Massage, medical

50,00

41,00

82,00

34.

Кинезитерапия по Войта

Рhysiotherapy ad modum Vojta (Reflex Locomotion)

68,00

56,00

112,00

35.

Кинезитерапия по Бобат (НДТ)

Physiotherapy ad modum Bobath (Neuro Develop. Therapy)

68,00

56,00

112,00

36.

Прилагане, приспособяване, настройване или подмяна на друго подпомагащо или адаптиращо устройство, помощно средство или оборудване

Applying, adapting, adjusting or replacing any other assistive or adaptive device, aid or equipment

29,00

24,00

48,00

37.

Обучение на умения в използване на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване - позиционен стол

Training in skills in the use of assistive or adaptive devices, aids or equipment - Positional chair

29,00

24,00

48,00

38.

Обучение на умения в използване на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване - количка за лазене

Training in skills in the use of assistive or adaptive devices, aids or equipment - stroller for crawling

29,00

24,00

48,00

39.

Обучение на умения в използване на подпомагащи или адаптиращи устройства, помощни средства или оборудване - проходилка

Training in skills in the use of assistive or adaptive devices, aids or equipment - walker

32,00

26,00

52,00

40.

Стречинг на мускул или сухожилие

Stretching of muscle or tendon

27,00

22,00

44,00

41.

Топлинна терапия - термогел

Heat therapy with Thermo-gel

32,00

26,00

52,00

42.

Стимулираща терапия, некласифицирана другаде - миофийдбек с електростимулация

Stimulation therapy unclassified - Muscle-biofeedback with Functional Electric stimulation

94,00

78,00

156,00

43.

Стимулираща терапия, некласифицирана другаде - стречинг с термогел

Stimulation therapy unclassified - stretching with thermogel

41,00

34,00

68,00

44.

Лечение с нискочестотни токове - електростимулации

Functional electrical stimulation (FEC)

46,00

38,00

76,00

45.

Лечение със средночестотни токове

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)

46,00

38,00

76,00

46.

Електростимулация на лицева мускулатура

Electrostimulation of facial muscles

72,00

60,00

120,00

47.

Лечение с нискочестотно магнитно поле

Low frequency magnetic field treatment

35,00

29,00

58,00

48.

Трениране на ежедневни дейности - ДЕЖ

Training activities of daily living

40,00

33,00

66,00

49.

Фийдбек - за мускулна маса, за релаксиране, за баланс, за пространствена ориентация

Feedback - muscular strenght, relaxation, balance, space orientation

72,00

60,00

120,00

50.

Ерготерапия, вестибулаторно стимулиране

Ergotherapy, vestibular stimulation

41,00

34,00

68,00

51.

Ерготерапия, рехабилитация на ръка

Ergotherapy, rehabilitation of upper limb

42,00

35,00

70,00

52.

Робот Асистирана Терапия, обучение ръка - робот Армео/Хокома, модел екзоскелетон

Robot Assisted Therapy, upper limb - Armeo/Hocoma, design exoskeleton

264,00

220,00

440,00

53.

Робот Асистирана Терапия, обучение ръка - робот Армео-Сензо, модел енд-актюейтор

Robot Assisted Therapy, upper limb - Armeo-Senso/Hocoma, design end-actuator

264,00

220,00

440,00

54.

Робот Асистирана Терапия, обучение пръсти - софт робот SYREBO HR3E

Robot Assisted Therapy, fingers - soft robot SYREBO HR3E

72,00

60,00

120,00

55.

Робот Асистирана Терапия - обучение в ходене по бягаща пътека, робот Локохелп, модел енд-актюайтор

Robot Assisted Therapy - Treadmill Training with Locohelp, design  end-actuator

264,00

220,00

440,00

56.

Робот Асистирана Терапия - трениране на походка по бягаща пътека чрез екзоскелетон с обратна връзка - детски Локомат/Хокома

Robot Assisted Therapy - Treadmill Training by exoskeleton with feedback - Lokomat for children/Hocoma

264,00

220,00

440,00

57.

Кинезиотейпинг до 2 полета

Kinesiotaping: 2 zones

27,00

22,00

44,00

58.

Виртуална Рехабилитация, горни/долни крайници, интелект: в среда тип "Нирвана" - модул А

Virual Rehabilitation, upper/lower limbs, mental activities, in "Nirvana" - module А

65,00

54,00

108,00

59.

Виртуална Рехабилитация, горни/долни крайници, интелект: в среда тип "Нирвана" - модул Б

Virual Rehabilitation, upper/lower limbs, mental activities, in "Nirvana" - module B

130,00

108,00

216,00

60.

Вибрационна терапия, цяло тяло

Whole Body Vibration therapy (WBV)

40,00

33,00

66,00

61.

Робот Асистирана Терапия - обучение в наземно ходене, мобилен робот Andago/Hocoma

Robot Assisted Therapy, training overground walking, mobile robot Andago/Hocoma

264,00

220,00

440,00

62.

Виртуална тренировка, за баланс на тялото и ориентация в пространството, в среда тип Valedo/Hocoma

Virtual training, body balance and space orientation, in "Valedo/Hocoma" environment

52,00

43,00

86,00

63.

Йонофореза, галванизация

Iontoforesis, Galvanization

35,00

29,00

58,00

64.

Студотерапия - криогел

Coldtherapy - cryogel

32,00

26,00

52,00

65.

Студотерапия - криоджет

Coldtherapy - air cryo-jet

32,00

26,00

52,00

66.

Студотерапия - крио-глава (минус 5 - 10 градуса Целзий)

Coldtherapy - cryo-head (minus 5 - 10 Gr. Celsius)

36,00

30,00

60,00

67.

Хипербарна кислородна терапия (едноместна камера)

Hyperbaric Oxygen Therapy (single chamber)

96,00

80,00

160,00

68.

Ботулинов токсин А (Диспорт 300Е ) един флакон (БоТА)

Botulinum Toxin A (Dysport 300E) one flacon (BoTA)

375,00

375,00

375,00

69.

Интрамускулно Аплициране БоТА - 1 апликационна зона

Intramuscular application BoTA - 1 application zone

80,00

66,00

132,00

70.

Консумативи и обслужване при интрамускулно аплициране БоТА

Consume materials and service by the application of  BoTA

148,00

123,00

246,00

71.

Неинвазивна мозъчна стимулация Репетитивна транскраниална магнитна стимулация

Noninvasive brain stimulation (NIBS) Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)

90,00

75,00

150,00

72.

Неинвазивна мозъчна стимулация Транскраниална директна (право)токова стимулация

Noninvasive brain stimulation (NIBS) Transcranial direct current stimulation (tDCS)

66,00

55,00

110,00

73.

Фийдбек терапията с апарат Syrebo

Feedback therapy with Syrebo

72,00

60,00

120,00

74.

Механичен фийдбек с апарат Kinvent

Feedback - mechanical - with Kinvent

72,00

60,00

120,00

75.

Електромиографски фийдбек с апарат Callibri

Feedback - electromyographic - with Callibri

72,00

60,00

120,00

 

ІII. Психология, логопедия и специална педагогика -  диагностика и тестуване -

III. Psychology, speech and special education - diadnostic and testing

 

 

 

76.

WISC-IV - скала за оценка на интелигентността на Уекслер за деца от 6 до 16 г. и 11 м.

WISC-IV - Wechsler Intelligence Scale for Children from 6 to 16 years and 11 months

87,00

72,00

144,00

77.

Диагностика на интелекта по Рейвън за деца от 5 до 11 години

Diagnosis of intelligence by Raven for children from 5 to 11 years

87,00

72,00

144,00

78.

Диагностика на интелекта по Рейвън за възрастни над 12 години

Diagnosis of intelligence by Raven for adults over 12 years

87,00

72,00

144,00

79.

Conners 3 - Оценка на хиперактивното разстройство с дефицит на вниманието от 6 до 18 години

Conners 3 - Assessement of hyperactivity disorder attention - deficit from 6 to 18 years

87,00

72,00

144,00

80.

Психологична оценка и тестване, психологична диагностика - Станфордска ревизия на Бине - Терман

Psychological assessment and testing, psychological diagnosis - Stanford revision of the Binet - Terman

87,00

72,00

144,00

81.

Методика на Манова-Томова за изследване на интелектуалното развитие от раждането до 3 годишна възраст

Manova-Tomova methodology for the study of intellectual development from birth to 3 years old

87,00

72,00

144,00

82.

Денвър II - тест за детско развитие

DENVER II - test for child's development

64,00

53,00

106,00

83.

Сензорна диагностика от специален педагог - 18 месеца до 8 години

Sensory diagnosis of special teacher - 18 months to 8 years

96,00

80,00

160,00

84.

Изследване на езиково - говорно развитие - до 3 год.

A study of language/speech development - up to 3 years

47,00

39,00

78,00

85.

Изследване на езиково-говорно развитие - над 3 год.

A study of language/speech development - over 3 years

64,00

53,00

106,00

86.

Диагностика на хранителните умения до 12 м.

Diagnosis of food skills up to 12 months

50,00

41,00

82,00

87.

Диагностика на хранителните умения над 12 м.

Diagnosis of food skills over 12 months

64,00

53,00

106,00

88.

Дортмундски скрининг тест за оценка на детското развитие DESK 3-6 R

Dortmund Developmental Screening for Children DESK 3-6 R

87,00

72,00

144,00

89.

Фина моторна функция на двете ръце

Bimanual Fine Motor Function

50,00

41,00

82,00

90.

Първоначална високоспециализирана диагностика от логопед

Initial high-specialized diagnostic of speech therapist

124,00

103,00

206,00

91.

Вторична високоспециализирана диагностика от логопед

Secondary high-specialized diagnostic of speech therapist

87,00

72,00

144,00

92.

Първоначална високоспециализирана диагностика от специален педагог

Initial high-specialized diagnostic of special teacher

124,00

103,00

206,00

93.

Вторична високоспециализирана диагностика от специален педагог

Secondary high-specialized diagnostic of special teacher

87,00

72,00

144,00

94.

Високоспециализирана диагностика от психолог

High-specialized diagnostic of psychologist

124,00

103,00

206,00

95.

Вторична високоспециализирана диагностика от психолог

Secondary high-specialized diagnostic of psychologist

87,00

72,00

144,00

96.

Дислексия от 4 до 7 г. - тестуване от специален педагог

Dyslexia from 4 to 7 years - testing by special teacher

87,00

72,00

144,00

97.

Обследване на училищна готовност от специален педагог

Survey of school readiness by special teacher

87,00

72,00

144,00

 

IV. Психология, логопедия и специална педагогика - терапия за една процедура -

IV. Psychology, speech and special education - treatment  for one procedure

 

 

 

98.

Обучение на умения в дейности, свързани със самостоятелни грижи/възстановяване - тип Mонтесори

Skills training in self-care/recovery activities - Montessori type

48,00

40,00

80,00

99.

Обучение на умения в дейности, свързани със самостоятелни грижи/възстановяване - Компютърно обучение

Skills training in self-care/recovery activities - Computer training

50,00

41,00

82,00

100.

Стимулиране в мултисензорна стая - модул А

Laboratory multi-sensor stimulation - module А

29,00

24,00

48,00

101.

Стимулиране в мултисензорна стая - модул Б

Laboratory multi-sensor stimulation - module B

40,00

33,00

66,00

102.

Обучение на умения в дейности, свързани със самостоятелни грижи/възстановяване - тип Mонтесори - над 2 год. групово занимание

Skills training in self-care/recovery activities - Montessori type - over 2 years - group activity

27,00

22,00

44,00

103.

Групова работа с психолог - Психодрама

Group work with a psychologist - Psychodrama

40,00

33,00

66,00

104.

Индивидуална работа с психолог - Психодрама

Individual work with a psychologist - Psychodrama

40,00

33,00

66,00

105.

ЕЕГ-биофийдбек, невротрейнинг

EEG-biofeedback, neurotraining

96,00

80,00

160,00

106.

Умения за обучение на гласа - Трениране при комуникативни нарушения

Voice training skills - Coaching in Communication Disorders

48,00

40,00

80,00

107.

Умения за обучение на гласа - Трениране при комуникативни нарушения - над 3 г. групово занимание

Voice training skills - Coaching in Communication Disorders - over 3 y. - group activity

27,00

22,00

44,00

108.

Умения за обучение на гласа - Трениране при гласови нарушения

Voice training skills - Coaching for voice disorders

48,00

40,00

80,00

109.

Музикална терапия - групова

Music therapy - group activity

27,00

22,00

44,00

110.

Музикална терапия - Индивидуална

Music therapy - Individual

40,00

33,00

66,00

111.

Музикална терапия над 4г. в група

Music therapy over 4 years, group

27,00

22,00

44,00

112.

Умения за обучение на гласа

Voice training skills

48,00

40,00

80,00

113.

Умения за обучение на гласа до 3 г., групово занимание

Voice training skills up to 3 years, group

27,00

22,00

44,00

114.

Умения за обучение на гласа - групово, над 3 г.

Voice training skills - group, over 3 years

27,00

22,00

44,00

115.

Подпомагане на орално хранене - Орофациална терапия

Assisting with oral feeding - Orofacial therapy

40,00

33,00

66,00

116.

Подпомагане на орално хранене - Хранителна терапия

Assisting with oral feeding - Eating therapy

40,00

33,00

66,00

117.

Лечение, включващо рехабилитационна процедура, неуточнена - Терапия при отклонение в предречевото развитие

Treatment including rehabilitation procedure, unspecified - Treatment by retardation of speech development

48,00

40,00

80,00

118.

Умения за обучение в дейности, свързани с обучението

Learning skills in study-related activities

48,00

40,00

80,00

119.

Групова Арт терапия със специален педагог

Group Art therapy with a special teacher

48,00

40,00

80,00

120.

Индивидуална Арт терапия със специален педагог

Individual Art therapy with a special teacher

48,00

40,00

80,00

121.

Арт терапия с клиничен психолог - групова терапия

Art therapy with а clinical psychologist - Group therapy

48,00

40,00

80,00

122.

Арт терапия с клиничен психолог - индивидуална терапия

Art therapy with а clinical psychologist - Individual therapy

48,00

40,00

80,00

123.

Умения за обучение в дейности, свързани с обучението - Зелено училище

Learning skills in study-related activities - Green school

15,00

12,00

24,00

124.

Умения за обучение в дейности, свързани с обучението - над 2г. - групово занимание

Learning skills in study-related activities - over 2 years - group activity

27,00

22,00

44,00

125.

Обучение на умения в дейности, свързани със самостоятелни грижи/възстановяване - Зелено лято

Skills training in self-care/recovery activities - Green Summer

15,00

12,00

24,00

126.

Подкрепяща психотерапия, некласифицирана другаде

Supportive psychotherapy, not elsewhere classified

48,00

40,00

80,00

 

V. Болничен престой

V. Only hospitalization

 

 

 

127.

Денонощен стационар /от 07:00 до 07:00 ч./

24 hours hospitalization with duty medical staff

50,00

41,00

82,00

128.

Дневен стационар /от 08:00 до 17:00 ч./

12 hours hospitalization with duty medical staff

40,00

33,00

66,00

 

VІ. Допълнително поискани услуги (на ден)

VI. Additional requested services (per day)

 

 

 

129.

Консултация с родителя без преглед на детето (за лекар)

Consultation with the parent without examination of the child (for medical doctor)

50,00

41,00

82,00

130.

Самостоятелна стая (TV, климатик, хладилник) за един/двама придружител/и за периода от 29.08.2022 г. до 17.04.2023 г.

Single room (TV, air condition, refrigerator) for one/two accompanying person/s for the period from 29.08.2022 to 17.04.2023

0,00

0,00

0,00

 

VII. Административни услуги

Цена без ДДС

Цена без ДДС

Цена без ДДС

131.

Издаване на административен документ, служебна бележка (удостоверение), медицински документ неизискващ преглед или дубликат на документ

35,00

35,00

70,00

132.

Документ за бивши служители

 

35,00

 

133.

Издаване на служебна бележка (удостоверение) - експресно, в рамките на един час

 

70,00

 

134.

Подаване на заявление за упражняване на права по чл.15-чл.22 от Регламент(ЕС) 2016/679 за трети и следващ път в рамките на 12 месеца

 

225,00

 

*Забележки:

1.         Процедурите се заплащат отделно от болничния престой;

2.         Единичната цена на консултации и диагностика от лекари, както и терапевтични процедури - медицински и немедицински, провеждани в събота или в неделя се получава, като съответната стойност от ценоразписа се умножи с коефициент 1,5.

3.         При стационарно лечение се запазва място, като предварително се заплащат 30% от стойността на плануваното лечение по номера на банковата сметка на Болницата:

IBAN BG44CECB979010H4755300 BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка АД, клон София

4.         Ценоразписът важи и за услугите, предлагани от Медицинския Център към Болницата.

Номер на банковата сметка на Медицинския център:

IBAN BG42CECB979010H4960200 BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка АД, клон София

5.         Информация за текущи отстъпки може да получите в секция „Новини“ на сайта на Болницата - https://www.cpcentresof-bg.com/?cid=103, както и във фейсбук страницата - https://www.facebook.com/sbrdcp.

 

* Notes:

1. Procedures paid separately from the hospitalization;

2.         The price of consultation and diagnosis by doctors, also as therapeutic procedures - medical and non-medical, performed on Saturday or Sunday is formed by the corresponding value of the Price list multiplied by 1.5;

3. In inpatient space shall be reserved in advance to pay 30% of planned treatment of bank account number of the hospital:

IBAN BG44CECB979010H4755300 BIC CECBBGSF, Central Cooperative Bank AD, Sofia Branch

4. Price list applies to services provided by Meical Center of the Hospital.

Bank account number of the Meical Center:

IBAN BG42CECB979010H4960200 BIC CECBBGSF, Central Cooperative Bank AD, Sofia Branch

5.         Information about current discounts can be found in the "News" section of the Hospital's website - https://www.cpcentresof-bg.com/?cid=103, as well as on the Facebook page - https://www.facebook.com /sbrdcp.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София