АВТОБИОГРАФИЯ

1. Персонални данни:
Име: Иван Димитров Чавдаров
Дата на раждане: 08.01.1957
Място на раждане: София
Националност: българин
Чужди езици: английски, немски, руски
Умения: Шофиране, туризъм, колоездене, ски, тенис, езда, сърф, San-dan/WSKF
2. Образование:
1971 Начално - 125 ОУ - София
1974 Средно - 8 Гимназия - София
1980 Висше - Медицинска Академия (МА) – София, лекар
2004 Висше - Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС), Магистър по икономика; Специалност - Здравен Мениджмънт
3. Квалификации:
1984 Индивидуално обучение по "Кинезитерапия при деца с церебрална парализа”, Специален детски санаториум за церебрална парализа, Железнице, Чехословакия, 2 седмици
1986 Редовна аспирантура към НИКФР база НИП, МА-София Тема “Проучване лечебния ефект на някои съвременни физикални фактори при рехабилитацията на деца с церебрална парализа”
1986 Придобита научна степен Кандидат на медицинските науки (сега Доктор по Медицина)
1987 Придобита специалност по Курортология, Физиотерапия и Рехабилитация (сега Физикална и Рехабилитационна Медицина)
1987 Индивидуално обучение по Акупункпура, Научен Институт по Неврология и Психиатрия (НИНП), МА-София, 3 мес., сертифициран
1989 Индивидуално обучение по “Ранна диагностика и терапия по метода на Войта”, Киндер-Центрум, Мюнхен, Германия, 10 мес., сертифициран
1991 Курс по "Невро-физиологично лечение на деца с церебрална парализа по Бобат", Амбулатория за разнородно увредени деца и развойна диагностика, Виена, Австрия - първа част, 2 мес.
1992 Курс по "Невро-физиологично лечение на деца с церебрална парализа по Бобат", Амбулатория за разнородно увредени деца и развойна диагностика, Виена, Австрия - втора част, 1 мес. и дипломиране
1998 Курс по “Здравна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здравеопазването”, МЗ по програма ФАР, Банкя, 10 дневен
1998 Курс по “Здравен мениджмънт за болнични мениджъри”, МЗ по програма ФАР, Банкя, 10 дневен
2000 Квалификация по Здравен мениджмънт, УНСС – Институт за СледДипломна Квалификация (ИСДК) – Висша Школа по Мениджмънт и Администрация (ВШМА), София, 6 мес., дипломиране
2003 Работа с Хипербарна кислородна камера, Военно-Медицинска Академия (ВМА) - София, индивидуално обучение, 10 дни, сертификат
2004 Експерт по Оценка и акредитация на лечебни заведения по Наредба No 13/30.07.2003, НКОЗ, Министерство на Здравеопазването, сертификат
2009 Придобито научно звание: Доцент по Физикална и Рехабилитационна Медицина; Свидетелство на Висша Атестационна Комисия (ВАК) при МС
2010 Мануална Медицина, Свидетелство за проф. квалификация за ВСД - Катедра по Физикална и Рехабилитационна Медицина, Варненски Медицински Университет, диплом
2015 МEДТРОНИК АКАДЕМИЯ, Медтроник ITB уоркшоп, Интратекална доставка на лекарства за лечение на спастичитета и хроничната болка, Любляна, Словения, 15-17 април; сертификат
2016 УЛТРАХЛЕКС, Технология за динамично шиниране при неврологични & ортопедични индикации,  София, България,  сертификат
2017 БОТУЛИНОВ ТОКСИН в Неврологичната практика, Обучителен курс, София, България, 6-8 окт., сертификат
2019 ХОКОМА АКАДЕМИЯ - Зимна Сесия 2019 г, Волкетсвил, Швейцария, 18-22 март, сертификат (роботизирана терапия)
4. Професионален опит:
1980 - 1982 Срочно-служащ военен лекар
1982 - 1983 Ординатор в Неврол. Отделение на СКК “Павел баня”
1983 - 1986 Аспирант към Научен Институт по Курортология, Физиотерапия и рехабилитация (НИКФР), база Научен Институт по Педиатрия (НИП), МА-София
1986 - 1987 Научен сътрудник ІІІ ст.,кмн, НИКФР, МА-София
1987 - 1990 Научен сътрудник ІІ ст.,кмн, НИКФР, МА-София
1990 - 1991 Научен сътрудник І ст.,кмн, НИКФР, МА-София
1991 - 2001 Директор на Център за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа (ЦЛРДЦП) – София
2001 - Управител на Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение и Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа  (СБДПЛРДЦП) "Света София"  ЕООД (правоприемник на ЦЛРДЦП)
2008 - 2015
Управител на Медицински Център за Детска НевроХабилитация (МЦДНХ) ЕООД, (дъщерно дружество на СБДПЛРДЦП „Св.София” ЕООД)
2008 - Консултант и собственик, АИСМП, Специализиран Консултативен Кабинет по Кинезиологична диагностика и Терапия - за кърмачета и малки деца с изоставане в двигателното развитие, асиметрични или нетипични модели на движение и нарушена двигателна координация
2009 - 2012
Доцент, Преподавател по ФРМ, Русенски Университет (РУ), ФОЗ, Катедра по Кинезитерапия
5. Други дейности:
1980 - Научно-проучвателна и приложна дейност – над 130 броя: статии, доклади, разработки, стандарти и внедрявания в областта на: детската церебрална парализа и детската неврохабилитация, включително: 1 изобретение, 3 рационализации и участия в монографии (до 2019 г. вкл.)
1989 - 1991 Съосновател и консултант в Центъра за лечение и рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа (ЦЛРДЦП), София
1991 - 1995 Основател и секретар на "Българско сдружение детска церебрална парализа" (БСДЦП)
1994 - Член на International Cerebral Palsy Society (ICPS)
1999 - 2001 Член на Управителния съвет на Фондация "АЛМА"
1999 - 2004 Зам. Председател на Републиканското научно дружество по физиотерапия, курортология и рехабилитация (РНДФКР) (сега АФМР)
2000 - Консултант на Национална Здравно-Осигурителна Каса (НЗОК) - по Физикална и Рехабилитационна Медицина (ФРМ), при Клинични пътеки за ДЦП и други детски невро-мускулни паралитични състояния
2001 - Член на European Academy Childhood Disability (ЕACD)
2004 -
Член на Управителния съвет на Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация (АФМР)
2007 - 2012 Зам.Председател на Асоциацията по Физикална и Рехабилитационна Медицина (АФМР)
2010 - Национален координатор на European Academy Childhood Disability (ЕACD) за Р.България http://www.eacd.org/national-coordinators.php
2012 - Член на редакционния съвет на Списание „Физикална Медицина, Рехабилитация, Здраве”

15 ноември 2019 г.

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, 2019 г.
Детска церебрална парализа - консенсус по диагностика и рехабилитация, 2019 г.
Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София